آخرين ارسالهاي تالار

این وب سایت در پایگاه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 93 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 93
ضعیفعالی 

این وب سایت در پایگاه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است

وب سایت فارسی متلب، در تاریخ ۱۳۹۱ در پایگاه ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده و مطابق با موازین اسلامی فعالیت می نماید.

برای اطلاع از صحت این موضوع می توانید به آدرس www.samandehi.ir مراجعه کنید

وبسایت فارسی متلب دارای شناسنامه در سامانه ملی تارنماهای اینترنتی تحت نظر سازمان ارشاد اسلامی میباشد.

 

لینک ما در سایت پیوندها تحت عنوان نرم افزار متلب:

http://peyvandha.ir/4-4.htm

 

توضیح بیشتر:

معیارهای عمومی ارزیابی تارنما:

ادامه مطلب...
 
ثبت سفارش خدمات مشاوره ای مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 130 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 130
ضعیفعالی 

پروژه های آماده و پروژه های جدید

پروژه خود را ثبت کنید

آیا به مقاله شبیه سازی شده نیاز دارید؟

مقالات معتبر همراه با پیاده سازی متلب هوش مصنوعی و پردازش تصویر مقالات معتبر همراه با پیاده سازی متلب برق - کنترل مقالات معتبر همراه با پیاده سازی متلب برق - قدرت

ارسال درخواست موضوعی مقالات دارای شبیه سازی فازی- عصبی-ژنتیک-الترونیک قدرت-کنترل مقاوم- چند متغیره- مدرن- دیجیتال-بهینه-شناسایی-قابلیت اطمینان-پردازش تصویر- سیگنال- ریاضیات  و ...

ثبت سفارش پیاده سازی مقالات جدید شما با نرم افزار متلب

ما را در صفحه فیسبوک دنبال کنید

facebook.com/mathworks.ir

 
بررسی پایداری دینامیکی سیستم تک ماشینه توسط PSS,SVC,STATCOM مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 3 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 3
ضعیفعالی 

پروژه دینامیک بررسی پایداری دینامیکی سیستم تک ماشینه توسط PSS,SVC,STATCOM

مقدمه:

در اکثر سیستمها قدرت، توسعه چشمگیر مراکز صنعتی در مناطق دوردست و مشكلات احداث نيروگاه در اين مناطق سبب شده است تا فاصله نيروگاههاي جديد از مراكز بار زياد باشد . اين امر قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت را كاهش مي دهد ، چراكه وقوع يك خطاي اتصال كوتاه در خطوط انتقال بحراني ممكن است موجب ناپايداري ژنراتورهاي اين نيروگاهها شده و سبب خاموشي سراسري در شبكه برق گردد . بنابراين طراحي سيستمهاي كنترل پايداري گذرا جهت پيشگيري از حوادث نامطلوب الزامي است . افزايش پايداري ديناميكي سيستمهاي قدرت در رژيمهاي كاري مختلف توسط روشهاي كنترل سيستم مورد تحقيق بسياري بوده‌است و بعضا" كاربرد اين روشها باعث پايداري و افزايش كارائي شبكه‌هاي قدرت شده‌است . اما در مواردي نيز بعلت اقتصادي نبودن و پيچيده بودن استراتژي كنترل اين روشها بكار گرفته نشده‌است . از جمله روشهاي كنترل بهينه كه گرچه در افزايش پايداري سيستم بسيار مؤثر مي‌باشد ليكن بعلت پيچيدگي ناشي از دخالت متغيرهاي زياد و گران بودن ايجاد حلقه‌هاي متعدد فيدبك كه اكثرا" با تخمين زننده‌هاي متغير حالت همراه مي‌باشد كاربرد آنها محدود مانده‌است . در روشهاي كنترل زير بهينه با كاهش منطقي و صحيح متغيرهاي موجود و فقط استفاده از حلقه‌هاي فيدبك مؤثر مي‌توان از پيچيدگي و گراني سيستم كنترل بمقدار زياد كاست و در نتيجه عملي بودن آن را تضمين نمود. در رساله حاضر پايداري ديناميكي يك سيستم چند ماشينه با استفاده از تحليل مقادير ويژه مورد بررسي قرار گرفته‌است . به منظور ميرانمودن نوسانات ناپايدار و يا افزايش پايداري ديناميكي از كنترل كننده‌هاي بهينه و زيربهينه براساس روشي مبتني بر تعيين حساسيت مقادير ويژه استفاده شده‌است . پاسخ ديناميكي سيستم در هنگام ايجاد اغتشاش با استفاده از اين كنترل كننده‌ها توسط كامپيوتر محاسبه شده و مقايسه گرديده‌است . لازم به يادآوري است كه براي مدلسازي شبكه از روش پيوستن اجزاء استفاده شده‌است كه براي بدست آوردن معادلات نهائي يك سيستم بزرگ با جزء كردن و استفاده از ماتريسهاي ارتباطي، كار مدلسازي را بمقدار زيادي تسهيل مي‌نمايد.

 

ادامه مطلب...
 
راهنمای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی در سیمولینک متلب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 1 Vote )
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

در این فصل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازSimulink ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢکه هدف کنترل توربین و مجموعه بارها میباشد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺷﮑﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزيﺷﺪهﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﻠﻮك AsynchronousGenerator ﺑﻮدهﮐﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻮك PF Correction Capacitor ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و SynchronousCondenser  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ( Pm = 0kW )، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ؛ ﯾﮑﯽ  MainLoad   ﺑﺮاﺑﺮkw 50 و دﯾﮕﺮي Load ﺑﺮاﺑﺮ 25kW اﺳﺖ ﮐﻪﭘﺲ از اﻧﺪك زﻣﺎﻧﯽ (دو دﻫﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ این دو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ بار کلی  Main Load) Consumer Load) را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم ( Secondary Load ) ﺑﺎري اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ درﺗﻐﺬﯾﻪ آن از  Discrete Frequency Regulator ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢﮐﻪ ﻣﺮتبا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﻟﺘﺎژ Vabc ، ﺗﻐﺬﯾﻪ Secondary Load راﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ادامه مطلب...
 
دانلود Matlab R2014a x86/x64 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 5 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 5
ضعیفعالی 

Mathworks Matlab R2014a یک نرم افزار قوی جهت دانشجویان و محققین رشته های ریاضی و مهندسی است که اولین نگارش آن در دانشگاه نیومکزیکو و استانفورد در سال ١٩٧٠ در جهت حل مسائل تئوری ماتریسها، جبر خطی و آنالیز عددی بوجود آمد و امروزه صدها هزار کاربر دانشگاهی، آکادمیک، صنعتی و ... در زمینه های بسیار متنوع مهندسی نظیر ریاضیات پیشرفته، جبر خطی، مخابرات، مهندسی سیستم و ... با MATLAB بعنوان یکی از اولین محیط های محاسباتی و تکنیکی که قادر به حل مسائل آنهاست، آشنا می شوند.
ریاضیات، زبان مشترک بسیاری از علوم مهندسی است. ماتریس ها، معادلات دیفرانسیل، رشته های عددی اطلاعات، ترسیمات و گراف ها از لوازم اصلی بکار گرفته در ریاضیات و نیز در MATLAB هستند.
MATLAB اکنون یک سیستم مؤثر و زبان برنامه نویسی بسیاری از محاسبات علمی و مهندسی است.

دانلود

 
مدل سازی فضای حالت در متلب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
( 4 Votes )
میانگین امتیار کاربران: / 4
ضعیفعالی 

اين آموزش رو با يک مثال ارائه خواهيم کرد

يک چرخ فلک رو در نظر بگيرد اين چرخ و فک رو تحت يک سيستم درجه دو مدل سازي مي کنيم و با شرط اينکه ما شرايط اوليه اي غير صفر داريم :

معادلات حالتي شبيه زير انتظار مي رود :

q = A q + B u

y = C q + D u

که در اينجا Y خروجي دلخواه ما هست . خوب زياد وارد روابط فيزکي و علت اين روابط نمي شويم و جلو مي رويم فقط در حال حاضر رابطه هاي زير را قبول کنيد :

ميزان اينرسي :

½ Iw2

به طوري که  طبق روابط رياضي w = q'.  است و

½ kq2

در واقع از اينجا کار مي شروع مي شود اين يک رابطه بين متغير هاي ما است .

دانلود مقاله

لینک جایگزین

 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2