تابع - سایت تخصصی MATLAB

علاوه بر توابعي كه  همراه MATLAB هستند ، شما مي توانيد توابعي را كه محاسبات مورد نيازتان را انجام بدهد نيز ايجاد كنيد. يك تابع يك يا چند داده را در ورودي دريافت مي كند و پس از انجام محاسبات لازم نتايج را در قالب يك يا چند متغير خروجي به شما برمي گرداند. خط اول يك تابع كه خط تعريف تابع نيز ناميده مي شود بايد از ترتيب زير پيروي نمايد:

-كلمه function

-نام متغير يا متغيرهاي خروجي که در صورت وجود بيش از يك متغير خروجي بايد آنها را در كروشه گذاشته و با ويرگول از هم جدا كنيد.

-علامت =

-نام تابع:  پرونده اي كه تابع در آن ذخيره مي گردد بايد داراي همين نام با دنباله  .m باشد.

- آرگومان يا آرگومانهاي ورودي) كه با ويرگول از هم جدا شده باشند(در داخل پرانتز.

براي مثال تابع زير، كه بايد در پرونده ideal.m ذخيره گردد، حجم گاز كامل را در فشارها و دماهاي مختلف محاسبه مي نمايد:

function v = ideal(t,p)

% ideal: Calculation of ideal gas specific volume

% v=ideal(t,p) takes the vector of temperature (t) in K

% and the vector of pressure (p) in Pa and returns the

% matrix of specific volume (v) in m3/kmol.

% Start of calculations

R = 8314; % Gas constant (J/kmol.K)

for k = 1:length(p)

v(k,:) = R*t/p(k); % Ideal gas law

end

حال اين تابع را مي توانيد در محيط كار MATLAB در يك برنامه اصلي و يا در تابع ديگري بكار  ببريد. مثلا

» p=1:10; t=300:10:400;

» vol=ideal(t,p);

» surf(t,p,vol)

» view(135,45), colorbar

توصيه مي شود در توابعي كه مي نويسيد، پس از خط تعريف تابع، كار تابع و نحوه بكاربردن آن را در چند خط توضيح دهيد. خطوط توضيح پيوسته اي كه در ابتداي تابع مي آيند را مي توانيد همانند ديگر توابع و دستورهاي موجود در MATLAB با استفاده از دستور help مرور كنيد

 

» help ideal

ideal: Calculation of ideal gas specific volume

v=ideal(t,p) takes the vector of temperature (t) in K

and the vector of pressure (p) in Pa and returns the

matrix of specific volume (v) in m3/kmol.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید