برنامه نویسی -برنامه اصلی - سایت تخصصی MATLAB

مجموعه اي از دستورات MATLAB را مي توانيد در يك پرونده ذخيره كنيد و سپس آنها را يكجا اجرا نمائيد. چنين پرونده اي براي آنكه در محيط MATLAB قابل اجرا باشد بايد حتما" داراي دنباله ".m" باشد. در صورتي كه از ويرايشگر MATLAB Editor  استفاده كنيد، دنباله ".m" بطور خودكار در هنگام ذخيره پرونده به نام آن افزوده مي گردد. در صورت استفاده از ويرايشگر ديگري بغير از ويرايشگر MATLAB (نظیر Notepad)اطمينان حاصل كنيد كه پرونده حتما" به روش ascii و با دنباله ".m" ذخيره گردد.

در اين بخش از يادداشت فقط بر نحوه برنامه نويسي و اجراي برنامه ها تاكيد شده است و نتايج اجراي برنامه هاي مورد بحث نشان داده نشده اند. به خواننده توصيه مي گردد كه خود برنامه ها را اجرا كرده و نتايج آنها را مشاهده نمايد.

m-file ها مي توانند به دو شكل برنامه اصلي و تابع باشند. برنامه اصلي عبارتست از مجموعه اي از دستورها كه مي توان آنها را بطور جداگانه در محيط كار MATLAB اجرا نمود. هنگامي كه نام برنامه اصلي را در محيط كار MATLAB بنويسيد اين دستورها به ترتيب اجرا مي گردند. به  عنوان مثال براي محاسبه حجم گاز كامل، در

دماهاي مختلف و فشار معلوم، دستورات زير را در  ويرايشگر MATLAB بنويسيد و سپس تحت عنوان pvt.m ذخيره كنيد.

% A sample scritp file: pvt.m

disp(' Calculating the volume of an ideal gas.')

R = 8314; % Gas constant (J/kmol.K)

t = ...

input(' Vector of temperature (K) = ');

p = input(' Pressure (bar) = ')*1e5;

v = R*t/p; % Ideal gas law

% Plotting the results

plot(t,v)

xlabel('T (K)')

ylabel('V (m^3/kmol)')

title('Ideal gas volume vs temperature')

علامت % نشانگر وجود توضيحات در برنامه است. علامت % و آنچه بدنبال آن در همان سطر مي آيد به هنگام اجراي برنامه ناديده گرفته مي شود. همچنين علامت . . . بيانگر آن است كه دستور مورد نظر در اين سطر تمام نشده و در سطر بعدي ادامه مي يابد. مورد استفاده اين علامت بيشتر در مورد دستورهاي محاسباتي طولاني است كه براي مطالعه راحت تر اين قسمت از برنامه بهتر است در دو يا سه خط نوشته شود.

پس از ايجاد پرونده pvt.m براي اجراي آن كافي است كه نام آن را در محيط كار MATLAB بنويسيد و نتايج را مشاهده كنيد (نمودار در زير نشان داده نشده است)

 

» pvt

Calculating the volume of an ideal gas.

Vector of temperature (K) = 100:25:300

Pressure (bar) = 10

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید