آرايه هاي چند بعدي - سایت تخصصی MATLAB

مي توان بعد سوم را به شكل زير به ماتريس mکه قبلا تعریف شده افزود:

» m(:,:,2)=ones(2,3)

m(:,:,1) =

1  2  3

4  5  7

m(:,:,2) =

1  1  1

1  1  1

 

افزودن بعدهاي چهارم و بيشتر نيز به طريق مشابه امكان پذير است. اصطلاحا به بعد سوم صفحه گفته مي شود ولي نام خاصي براي ابعاد چهارم به بعد وجود ندارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید