مي توان بعد سوم را به شكل زير به ماتريس mکه قبلا تعریف شده افزود:

» m(:,:,2)=ones(2,3)

m(:,:,1) =

1  2  3

4  5  7

m(:,:,2) =

1  1  1

1  1  1

 

افزودن بعدهاي چهارم و بيشتر نيز به طريق مشابه امكان پذير است. اصطلاحا به بعد سوم صفحه گفته مي شود ولي نام خاصي براي ابعاد چهارم به بعد وجود ندارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید