ماتریس های خاص تعریف شده در متلب در جدول زیر آمده است:

 

ماتریس خالی

[ ]

ماتریس قطری

eye

ماتریس مثلثی پاسکال

pascall

ماتریس مربعی صفر

zeros( x)

ماتریس واحد با x سطر و y ستون

ones(x,y)

ماتیس تصادفی با توزیع نرمال که عناصر ان میانگین صفر و واریانس 1 دارند.

randn

 

مثال ها:

 

A=pascal(4)
A=

1 1 1 1
1 2 3 4
1 3 6 10
1 4 10 20


A = pascal(3,2)
A =

1  1 1
-2 -1 0
1  0 0

B = eye(2)
B = [1,0;0,1]


B = eye(2,2)
B = [1,0;0,1]


B = eye([3,3])
B = [1,0,0;0,1,0;0,0,1]

مطالب مشابه

کتاب های الکترونیکی-سری اول

  سری اول  کتاب های الکترونیکی آموزش فارسی نرم اف

کتاب های الکترونیک - روشهای طی

این کتاب شامل مباحث پیشرفته ریاضیات شامل روشهای

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

الگوریتم های ژنتیک در Matlab

الگوریتم های ژنتیک در Matlab - - - - - - - - - - -

نمودار های دو بعدی

فرمان PLOT پنجره ای به نام Figure را باز کرده محور

کتاب شبیه سازی سیستم های قدرت

مشخصات کتاب: عنوان: شبیه سازی سیستم های قدرت با ا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید