حل معادلات در بررسي اثر فوتوگرمايي ليزر CO2 بر روي پوست - سایت تخصصی MATLAB

چکیده:

زمينه و هدف: در اين مقاله برهمکنش فوتوگرمايي ليزر CO2 با لايه اول پوست به ضخامت mm 100 مدلسازي شده است. براي اينکار توزيع دما ناشي از گرماي ايجاد شده تحت تابش ليزر بر روي پوست به طور کامل و به صورت تحليلي بررسي گرديده و تغيير دماي ايجاد شده براي ليزر با توان هاي مختلف در نقاط گوناگون پوست در زمان هاي مختلف محاسبه شده است.
روش بررسي: در اين نظريه بخشي از پوست را به صورت صفحه شبيه سازي کرده با توجه به معادله انتقال گرما در حالت غير پايا، دماي درون پوست تحت تابش بررسي گرديده است. تاثير زمان، عمق و توان بر تابع توزيع دماي پوست مورد تحليل قرار گرفته است. همچنين دما بر روي سطح پوست در زمان هاي مختلف و توان هاي مختلف نيز بررسي شده است
.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که يک بيشينه افزايش دما در عمق
mm 1.23 و بعد از گذشت 1 ميلي ثانيه در ناحيه اپي درميس اتفاق مي افتد که بکارگيري ليزرهايي با توان هاي بيشتر از 700 mW را با مشکل مواجه مي کند. اهميت اين افزايش سريع دما که با چگالي هاي تابشي بيشتر از w/cm2 16 اتفاق مي افتد، مي تواند پوست را به آستانه سوختگي ببرد.

 

دانلود مقاله


سفارش پیاده سازی مقاله از طریق ارسال فرم


موضوع:پیاده سازی و حل معادلات ریاضی

كليد واژه

ليزر CO2، اثرات فوتوگرمايي پوست انسان، اپي درميس


مطالب مشابه

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

مقدمه اي بر MATLAB

موضوع کتاب : Matlab مقدمه اي بر  نام نویسنده : آم

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

عمليات ماتريسي روي آرايه ها

مي توان دو نوع عمليات روي آرايه ها انجام داد كه به

عمليات عضو به عضو روي آرايه ها

انجام عمليات جبري روي آرايه ها در MATLAB نيازمند د

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید