نام كتاب: کتاب مرجع کاربردی سیمولینک در نرم افزار MATLAB

نويسنده: علي اكبر داستان پور - محمد فتحي

انتشارات: كيان رايانه

قيمت 6000 تومان

توضيحات: به كمك اين كتاب مي‌توانيد شما با بخش عمومي سيمولينك به طور كامل آشنا شويد. جهت آشنايي با بخش پيشرفته تر سيمولينك مي‌توانيد به كتاب واقعيت مجازي در متلب و سيمولينك و يا كتاب سيمولينك براي مهندسين برق (در دست انتشار) از همين نويسنده مراجعه نمائيد.

براي خريد اين كتاب به سايت آدينه بوك مراجعه نمايد.

ايميل نويسنده: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سرفصل های  این کتاب عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

 

1‌مقدمه  21

1‌.1‌درباره متلب   22

1‌.1‌.1‌معرفي  22

1‌.1‌.2‌تاريخچه  23

1‌.1‌.3‌معماري   23

1‌.1‌.4‌ساختار سيستمي متلب   24

1‌.1‌.5‌برخي كاربردها 25

1‌.2‌درباره سيمولينك  26

1‌.2‌.1‌معرفي  26

1‌.2‌.2‌كاربردها 26

1‌.2‌.2‌.1‌ابزاري براي شبيه‌سازي   26

1‌.2‌.2‌.2‌ابزاري براي طراحي‌هاي Model Based  27

2شروع به‌كار سريع  29

2‌.1‌فراخواني سيمولينك  29

2‌.2‌محيط كار سيمولينك  31

2‌.3‌يك مثال ساده 32

2‌.4‌مثال‌هاي آماده 38

3مباني و‌مفاهيم مورد نياز براي كار با سيمولينك  41

3‌.1‌سيستم ديناميكي  41

3‌.1‌.1‌سيستم پيوسته  41

3‌.1‌.2‌سيستم گسسته  42

3‌.1‌.3‌سيستم هيبريد 42

3‌.2‌مدل‌سازي   42

3‌.2‌.1‌بلوك  42

3‌.2‌.2‌حالت   43

3‌.2‌.3‌زمان نمونه‌برداري   44

3‌.2‌.4‌زيرسيستم‌ها 45

3‌.2‌.5‌زيرسيستم شرطي  45

3‌.2‌.6‌ايجاد بلوك‌هاي دلخواه 45

3‌.2‌.7‌سيگنال  45

3‌.2‌.8‌نوع داده 45

3‌.3‌شبيه‌سازي   46

3‌.3‌.1‌تأليف مدل (Compile) 46

3‌.3‌.2‌برقراري اتصال  48

3‌.3‌.3‌حلقه شبيه‌سازي   48

3‌.3‌.4‌حل‌كننده 48

3‌.3‌.5‌كشف عبور از صفر  50

3‌.3‌.6‌حلقه جبري   51

4مدل‌سازي به‌روش نمودار بلوكي  53

4‌.1‌بلوك بهره 54

4‌.2‌بلوك جمع  55

4‌.3‌بلوك مشتق  57

4‌.4‌بلوك انتگرال‌گير  58

4‌.5‌مثال: پياده‌سازي يك معادله جبري ساده 59

4‌.6‌مثال: مدل‌سازي يك سيستم ساده پيوسته  62

4‌.7‌مثال: مدل‌سازي يك سيستم فيزيكي ساده 63

4‌.7‌.1‌روش حل اول: استفاده از بلوك‌هاي پايه  64

4‌.7‌.2‌روش حل دوم: بلوك تابع تبديل  68

4‌.7‌.3‌روش حل سوم: بلوك فضاي حالت   71

5شبيه‌سازي   75

5‌.1‌تنظيمات شبيه‌سازي: روش اول  75

5‌.1‌.1‌تنظيمات حل‌كننده 77

5‌.1‌.1‌.1‌زمان شروع شبيه‌سازي   78

5‌.1‌.1‌.2‌انتخاب حل‌كننده 78

5‌.1‌.1‌.3‌كنترل خطاهاي حل‌كننده 81

5‌.1‌.1‌.4‌مثال: معادله van der Pol 81

5‌.2‌تنظيمات شبيه‌سازي: روش دوم 85

5‌.2‌.1‌استفاده از دستور set_param   86

5‌.3‌تشخيص عوامل خطا 86

5‌.3‌.1‌پنجره خطانما 86

5‌.3‌.2‌توليد پيغام خطاي دلخواه 88

6كار با مدل‌ها 91

6‌.1‌توليد مدل جديد 91

6‌.2‌انتخاب عناصر  92

6‌.3‌رنگ بلوك‌ها و پس‌زمينه  94

6‌.4‌توضيح‌نويسي  95

6‌.5‌توليد زيرسيستم‌ها 95

6‌.5‌.1‌مثال: معادلات سينماتيكي اويلر  98

6‌.5‌.2‌مثال: ساخت مدل با زيرسيستم for 105

6‌.5‌.3‌مثال: ساخت مدل با زيرسيستم If 112

6‌.5‌.4‌مثال: ساخت مدل با زیرسیستم While  117

6‌.5‌.5‌مثال: ساخت مدل با زیرسیستم Switch case  119

6‌.5‌.6‌مثال: ساخت مدل با زيرسيستم Model 120

6‌.5‌.7‌مثال: ساخت مدل با زيرسيستم Enabled  121

6‌.6‌مشخصات مدل (Model Properties) 124

6‌.6‌.1‌صفحه Main  125

6‌.6‌.2‌فراخواني در مدل‌ها (Callback Routines) 125

6‌.6‌.3‌مثال: حل معادلات جبري: 131

6‌.6‌.4‌مديريت نسخه‌هاي مدل  133

6‌.6‌.5‌صفحه توضيحات   133

6‌.7‌گسسته‌سازي مدل  134

6‌.7‌.1‌گسسته‌سازي با استفاده از Model Discretizer 134

6‌.7‌.2‌گسسته‌سازي با استفاده از مدل سيمولينك  137

6‌.7‌.3‌گسسته‌سازي با استفاده از دستورات متلب   137

6‌.8‌تعيين اولويت‌هاي سيمولينك  138

6‌.9‌جستجو در مدل‌ها 139

6‌.9‌.1‌يافتن يك شئ  139

مرورگر مدل  142

7كار با بلوك‌ها 143

7‌.1‌انتقال و كپي بلوك‌ها بين پنجره‌هاي مختلف   144

7‌.2‌اطلاعات بلوك‌ها 145

7‌.3‌خواص بلوك‌ها 145

7‌.3‌.1‌صفحه General 145

7‌.3‌.2‌مشاهده و تنظيم خواص بلوك (Block Annotation) 147

7‌.3‌.3‌فراخواني در بلوك‌ها (Callback Routines) 150

7‌.4‌مطالب مرتبط با نماي بلوك  151

7‌.4‌.1‌دوران بلوك‌ها 151

7‌.4‌.2‌تغيير اندازه يك بلوك  151

7‌.4‌.3‌نمايش زيرنويس‌ براي بلوك‌ها 152

7‌.4‌.4‌قراردادن سايه زير بلوك  152

7‌.4‌.5‌تغيیر رنگ بلوك  153

7‌.4‌.6‌اتصال بلوك‌ها 154

7‌.4‌.7‌تغییر نام بلوك‌ها 154

7‌.5‌كنترل و تشريح حق تقدم اجراي بلوك‌ها 155

7‌.6‌استفاده از ويرايشگر بلوك جدول‌بندي (Lookup Table Editor) 156

7‌.7‌كار با كتابخانه‌ها 158

7‌.7‌.1‌ساختن يك كتابخانه بلوكي  159

7‌.7‌.2‌اصلاح‌كردن يك كتابخانه بلوكي  160

7‌.7‌.3‌توليد يك اتصال كتابخانه‌اي   161

7‌.7‌.4‌قطع اتصال از كتابخانه  161

7‌.7‌.5‌اصلاح زيرسيستم‌هاي داراي اتصال و انتشار آن به بلوك‌هاي مرجع  161

7‌.7‌.6‌يافتن بلوك كتابخانه‌اي يك بلوك مرجع  162

7‌.7‌.7‌كسب اطلاعات كتابخانه‌ي بلوكي  162

7‌.7‌.8نمايش كتابخانه‌هاي بلوكي  163

7‌.7‌.9‌افزودن يك كتابخانه به صفحه نمايشگر كتابخانه‌ها 163

8كار با سيگنال‌ها 167

8‌.1‌بعد سيگنال‌  167

8‌.2‌نوع داده‌ها در سيگنال  168

8‌.3‌تعيين بعد سيگنال خروجي  168

8‌.4‌دسته‌بندي سيگنال‌ها 170

8‌.4‌.1‌كار با بلوك Demux  174

8‌.4‌.2‌كار با بلوك Mux  174

8‌.4‌.3‌كار با بلوك Bus Creator 176

8‌.4‌.4‌كار با بلوك Bus Selector 177

8‌.4‌.5‌مثال: نحوه دسته‌بندي سيگنال با بلوك Reshape  178

8‌.5‌تعيين خواص سيگنال‌ها (Signal Properties) 179

8‌.5‌.1‌صفحه Logging and accessibility  180

8‌.5‌.2‌صفحه Real-Time Workshop  181

8‌.5‌.3‌توضيح نويسي  181

8‌.6‌كار با سيگنال‌هاي مختلط  182

8‌.7‌اتصالات سيگنال‌ها 182

8‌.8‌نمايش سيگنال‌ها 182

8‌.8‌.1‌عريض‌كردن سيگنال‌هاي غيراسكالر  182

8‌.8‌.2‌نمايش ابعاد سيگنال‌ها 183

8‌.8‌.3‌نوع داده 183

8‌.8‌.4‌سيگنال‌هاي مختلط  184

8‌.8‌.5‌سيگنال مجازي   184

8‌.8‌.6‌سيگنال كنترل  185

8‌.9‌كار با سيگنال‌هاي گروهي  185

8‌.9‌.1‌پنجره ارتباطي Signal Builder 186

8‌.9‌.2‌ويرايش گروه‌هاي سيگنالي  188

8‌.9‌.3‌ويرايش سيگنال‌ها 188

8‌.9‌.4‌استخراج سيگنال‌هاي گروه 189

8‌.9‌.5‌شبيه‌سازي به‌همراه يك گروه سيگنالي  189

8‌.9‌.6‌انتخاب شرايط شبيه‌سازي‌هاي بلند مدت: Simulation Options  189

9كار با داده‌ها 191

9‌.1‌داده‌هاي قابل استفاده در سيمولينك  191

9‌.2‌استفاده بلوك‌ها از داده‌ها و سيگنال‌هاي عددي   192

9‌.3‌توليد يك سيگنال با يك نوع داده خاص    192

9‌.4‌انتشار نوع داده 193

9‌.5‌قوانين مربوط به نوع داده‌ها 193

9‌.6‌فعال‌سازي بررسي نوع داده اكيدا بولي  194

9‌.7‌هماهنگي نوع داده‌ها 194

9‌.7‌.1‌مثال: هماهنگ‌كردن داده‌ها 194

9‌.8‌تشريح‌گر داده در سيمولينك  195

9‌.9‌اختصاص داده‌هاي موردنظر به بلوك‌ها 196

9‌.10‌كار با داده‌هاي شئ‌گرا (Data Objects) 197

9‌.10‌.1‌كلاس‌هاي داده‌هاي شئ‌گرا 197

9‌.10‌.2‌خواص داده‌هاي شئ‌گرا 197

9‌.10‌.3‌بسته‌هاي داده‌هاي شئ‌گرا 197

9‌.10‌.4‌توصيف نام 197

9‌.10‌.5‌توليد داده‌هاي شئ‌گرا 198

9‌.10‌.6‌دسترسي به خواص داده‌هاي شئ‌گرا 200

9‌.10‌.7‌صدازدن داده‌هاي شئ‌گرا 202

9‌.10‌.8‌ذخيره‌سازي و بارگذاري داده‌هاي شئ‌گرا 203

9‌.10‌.9‌استفاده از داده‌هاي شئ‌گرا در مدل‌هاي سيمولينك  203

10توليد زيرسيستم‌هاي نقاب‌دار  205

10‌.1‌فضاي كاري نقاب   205

10‌.2‌توليد نقاب   205

10‌.3‌آيكن نقاب   207

10‌.4‌كميت‌هاي نقاب   212

10‌.5‌كد مقداردهي اوليه نقاب   219

10‌.6‌مستندات نقاب   220

10‌.6‌.1‌اضافه‌كردن Help نقاب به Help متلب   220

10‌.7‌قفل‌كردن نقاب   225

11برنامه‌نويسي و الحاق آن به سيمولينك  227

11‌.1‌برنامه‌نويسي ساده در سيمولينك  227

11‌.2‌الحاق M-file و برنامه سيمولينك  228

11‌.3‌توابع اس   231

11‌.3‌.1‌كاربردهاي مهم توابع اس   232

11‌.3‌.2‌رياضيات توابع اس   232

11‌.3‌.3‌الگوهاي توابع اس نرم‌افزار مطلب   234

11‌.3‌.4‌الحاق برنامه به بلوك اس   236

11‌.3‌.5‌مثال: شروع به‌كار سريع  237

11‌.3‌.6‌نحوه كار با توابع اس (سطح 1) 239

11‌.3‌.6‌.1‌نقش flagها 241

11‌.3‌.6‌.2‌آماده‌سازي اوليه (flag=0) 242

11‌.3‌.6‌.3‌محاسبه مشتق‌ (انتگرال) حالت‌هاي پيوسته (flag=1) 243

11‌.3‌.6‌.4‌بروزرساني حالت‌هاي گسسته (flag=2) 244

11‌.3‌.6‌.5‌خروجي (flag=3) 244

11‌.3‌.6‌.6‌زمان نمونه‌برداري (flag=4) 245

11‌.3‌.6‌.7‌پايان (flag=9) 245

11‌.3‌.7‌مثال اول  246

11‌.3‌.8‌مثال‌ دوم 252

11‌.3‌.9‌مثال‌ سوم 256

11‌.4‌استخراج كدهاي C و C++  258

12تحليل داده‌هاي شبيه‌سازي   263

12‌.1‌مشاهده مسير خروجي‌ها 263

12‌.1‌.1‌مشاهده خروجي: بلوك نمايشي Scope  263

12‌.1‌.1‌.1‌نام‌گذاري خروجي  265

12‌.1‌.1‌.2‌ويرايش شكل  267

12‌.1‌.1‌.3‌رسم اشكال به‌صورت برداري   268

12‌.1‌.1‌.4‌خواندن مقادير  269

12‌.1‌.2‌بلوك To Workspace  275

12‌.1‌.3‌گزينه‌هاي خروجي در منوي Simulation Parameter 276

12‌.2‌يافتن نقطه‌كاري تراز  282

12‌.2‌.1‌مثال يافتن نقطه تراز  284

12‌.2‌.2‌مثال يافتن نقطه تراز مدل سيمولينك  286

12‌.3‌خطي‌سازي مدل سيمولينك  288

13خطاياب سيمولينك  295

13‌.1‌ابزار عيب‌يابي  297

13‌.1‌.1‌اجراي بدون توقف شبيه‌سازي   297

13‌.1‌.2‌حركت به بلوك بعد 298

13‌.1‌.3‌حركت به قدم زماني بعد 298

13‌.2‌تعيين نقاط قطع  298

13‌.2‌.1‌قراردادن نقطه قطع براي يك موقعيت   298

13‌.2‌.1‌.1‌قراردادن نقطه قطع در ورودي يك بلوك  298

13‌.2‌.1‌.2‌قراردادن نقطه قطع در خروجي يك بلوك  299

13‌.2‌.1‌.3‌پاك‌كردن نقطه قطع از يك بلوك  299

13‌.2‌.2‌تعيين نقطه قطع حين بروز يك رويداد خاص    300

13‌.2‌.2‌.1‌قطع هنگام عدم تشخيص عبور از صفر  300

13‌.2‌.2‌.2‌قطع هنگام محدود‌شدن بازه انتگرال‌گيري   300

13‌.2‌.2‌.3‌قطع هنگام خطاي حل‌كننده 300

13‌.2‌.2‌.4‌قطع هنگام توليد عدد نامحدود 300

13‌.2‌.2‌.5‌نقطه قطع در يك قدم زماني  301

13‌.3‌كسب اطلاعات شبيه‌سازي   301

تشريح ورودي و خروجي بلوك موردنظر  301

13‌.3‌.1‌تشريح خودكار ورودي و خروجي بلوك  302

13‌.3‌.2‌عدم تشريح ورودي و خروجي يك بلوك  302

13‌.3‌.3‌تشريح حلقه‌هاي جبري مدل  302

مشاهده حالت‌هاي سيستم 303

13‌.4‌كسب اطلاعات درباره مدل  303

13‌.4‌.1‌اولويت اجراي بلوك‌هاي مدل  303

13‌.4‌.2‌نمايش بلوك  304

13‌.4‌.3‌نمايش بلوك‌هاي غيرمجازي   304

13‌.4‌.4‌نمايش بلوك‌هاي داراي احتمال عبور از صفر  304

13‌.4‌.5‌تشريح حلقه‌هاي جبري بلوك  304

13‌.4‌.6‌مشاهده وضعيت كنوني ايراديابي  304

14منابع و مراجع  305

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید