آخرين ارسالهاي تالار

موضوع هاي بيشتر »


پروژه های متلب،matlab
(1 مشاهده) (1) مهمان
 • صفحه:
 • 1

موضوع: پروژه های متلب،matlab

پروژه های متلب،matlab 6 سال, 9 ماه پيش #99

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54کلمات کليدي:

آموزش متلب
آموزش مطلب
آموزش MATLAB
آموزش برنامه نويسي متلب
آموزش برنامه نويسي مطلب
آموزش برنامه نويسي MATLAB
آموزش پيشرفته متلب
آموزش پيشرفته مطلب
آموزش پيشرفته MATLAB
آموزش برنامه نويسي پيشرفته متلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته مطلب
آموزش برنامه نويسي پيشرفته MATLAB

هوش مصنوعي در متلب
هوش مصنوعي در مطلب
هوش مصنوعي در MATLAB
الگوريتم ژنتيک در متلب
الگوريتم ژنتيک در مطلب
الگوريتم ژنتيک در MATLAB
بهينه سازي در متلب
بهينه سازي در مطلب
بهينه سازي در MATLAB
شبکه عصبي در متلب
شبکه عصبي در مطلب
شبکه عصبي در MATLAB

آموزش سيميولينک
آموزش سيمولينک
آموزش Simulink

GA
Genetic Algorithm
الگوريتم ژنتيک

Ant Algorithm
الگوريتم مورچه ها

ACO
Ant Colony Optimization
بهينه سازي کلوني مورچه ها

Ant System
سيستم مورچه ها

MMAS
Max-Min Ant System
سيستم مورچه ها کمينه بيشينه

EA
Evolutionary Algorithm
الگوريتم تکاملي

PSO
Particle Swarm Optimization
بهينه سازي گروه ذرات
بهينه سازي ازدحام ذرات
الگوريتم پرندگان

RL
Reinforcement Learning
يادگيري تقويتي

ANN
Artificial Neaural Networks
شبکه عصبي
شبکه هاي عصبي مصنوعي

AI
Artificial Intelligence
هوش مصنوعي

Computational Intelligence
هوش محاسباتي

Multi-agent Systems
سيستمهاي چند عاملي

Fuzzy Systems
سيستمهاي فازي

FLC
Fuzzy Logic Control
کنترل منطق فازي

Fuzzy Logic
منطق فازي

Fuzzy Control
کنترل فازي

FIS
Fuzzy Inference System
سيستم استنتاج فازي

ANFIS
Adaptive Neural Fuzzy Inference System
سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي

NSGA
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
الگوريتم ژنتيک چند هدفي
بهينه سازي چند هدفي
الگوريتم ژنتيک مرتب سازي نامغلوب

PSEA
Pareto Strength Evolutionary Algorithm
الگوريتم تکاملي چند هدفي
جبهه پارتو

Swarm Intelligence
هوش جمعي
هوش ازدحامي

AIS
Artificial Immune Systems
سيستم ايمني مصنوعي

Linear Programming
LinProg
برنامه ريزي خطي
لينپروگ
لين-پروگ

TSP
Traveling Salesman Problem
مسأله فروشنده دوره گرد

Job-Shop Scheduling
Scheduling Problem
مسأله برنامه ريزي زماني
مسأله زمانبندي
مسأله زمان بندي

Resource Allocation
تخصيص منابع

MATLAB Control System Toolbox
جعبه ابزار کنترل خطي متلب
جعبه ابزار کنترل خطي مطلب
جعبه ابزار کنترل خطي MATLAB

MATLAB Robust Control Toolbox
جعبه ابزار کنترل مقاوم متلب
جعبه ابزار کنترل مقاوم مطلب
جعبه ابزار کنترل مقاوم MATLAB

MATLAB Fuzzy Logic Toolbox
جعبه ابزار فازي متلب
جعبه ابزار فازي مطلب
جعبه ابزار فازي MATLAB
جعبه ابزار منطق فازي متلب
جعبه ابزار منطق فازي مطلب
جعبه ابزار منطق فازي MATLAB

MATLAB Fuzzy Control Toolbox
جعبه ابزار کنترل فازي متلب
جعبه ابزار کنترل فازي مطلب
جعبه ابزار کنترل فازي MATLAB

MATLAB Symbolic Toolbox
جعبه ابزار سيمبوليک متلب
جعبه ابزار سيمبوليک مطلب
جعبه ابزار سيمبوليک MATLAB
جعبه ابزار Symbolic متلب
جعبه ابزار Symbolic مطلب
جعبه ابزار Symbolic MATLAB

MATLAB Optimization Toolbox
جعبه ابزار بهينه سازي متلب
جعبه ابزار بهينه سازي مطلب
جعبه ابزار بهينه سازي MATLAB

MATLAB Neural Networks Toolbox
جعبه ابزار شبکه عصبي متلب
جعبه ابزار شبکه عصبي مطلب
جعبه ابزار شبکه عصبي MATLAB

MATLAB LinProg
برنامه ريزي خطي در متلب
برنامه ريزي خطي در مطلب
برنامه ريزي خطي در MATLAB

GUI
Graphical User Interface
واسط گرافيکي کاربر
رابط گرافيکي کاربر

GUIDE
Graphical User Interface Design Environment
محيط جامع طراحي واسط گرافيکي کاربر
محيط جامع طراحي رابط گرافيکي کاربر

Linear Control Systems
سيستمهاي کنترل خطي

Bode Diagram
نمودار بود
دياگرام بود

Nyquist Diagram
نمودار نايکوئيست
دياگرام نايکوئيست

Nichols Chart
نمودار نيکولز
چارت نيکولز

Root Lucas
مکان هندسي ريشه ها

Digital Control Systems
سيستمهاي کنترل ديجيتال

Modern Control Systems
سيستمهاي کنترل مدرن
سيستمهاي کنترل نوين
سيستمهاي کنترل پيشرفته

Generalized Eigenvalue Problem
مسأله مقدار ويژه تعميم يافته

Eigenvalue and Eigenvector
مقدار ويژه و بردار ويژه
ويژه مقدار و ويژه بردار

Jordan Form
فرم جردن
فرم کانوني جردن
فرم استاندارد جردن

Canonical Form
فرم کانوني
فرم استاندارد

Observer
رويتگر
رويت گر

Observable
رويت پذير

Observability
رويت پذيري

State Feedback
فيدبک حالت

Controller
کنترلر
کنترل کننده

Controllable
کنترل پذير

Controllability
کنترل پذيري

Optimal Control Systems
سيستمهاي کنترل بهينه

LQR
Linear Quadratic Regulator
رگولاتور خطي مرتبه 2
رگولاتور خطي مزتبه دو
کنترل بهينه درجه 2
کنترل بهينه درجه دو

LQG
Linear Quadratic Gaussian

KF
Kalman Filter
فيلتر کالمن
تخمين حالت
تخمينگر بهينه
تخمين گير بهينه

EKF
Extended Kalman Filter
فيلتر کالمن تعميم يافته

Nonlinear Control Systems
سيستمهاي کنترل غير خطي

Chaos
آشوب
کنترل آشوب

Bifurcation
دو شاخه شدگي

Model Predictive Control
کنترل مدل پيش بين

Multivariable Control Systems
سيستمهاي کنترل چندمتغيره

Robust Control Systems
سيستمهاي کنترل مقاوم

Adaptive Control Systems
سيستمهاي کنترل تطبيقي

Stochastic Control
کنترل تصادفي
کنترل اتفاقي
کنترل فرايندهاي تصادفي
کنترل فرايندهاي اتفاقي

Dynamic Programming
برنامه ريزي پويا

Suspension System Control
کنترل سيستم تعليق خودرو
کنترل سيستم تعليق فعال خودرو

Image Processing
پردازش تصوير ديجيتال

DSP
Digital Signal Processing
پردازش سيگنال ديجيتال

Numerical Methods
روشهاي عددي
محاسبات عددي

Gauss-Jordan Elimination
حذف گوس جردن

Gauss-Seidel Elimination
حذف گوس سايدل

Newton Method
روش نيوتن براي حل معادلات
روش نيوتون براي حل معادلات
روش نيوتن براي حل عددي معادلات
روش نيوتون براي حل عددي معادلات

Newton-Raphson Method
روش نيوتن رافسون بري حل معادلات
روش نيوتون رافسون بري حل معادلات
روش نيوتن رافسون براي حل عددي معادلات
روش نيوتون رافسون براي حل عددي معادلات

Bisection Method
Bi-section Method
روش تنصيف
روش دو بخشي کردن

RK4
Runge-Kutta 4
رانگ کوتا 4
رانگ کوتا مرتبه 4
رانگ کوتا چهار
رانگ کوتا مرتبه چهار

Linear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل خطي

Partial Differential Equation
معادلات ديفرانسيل جزئي

Nonlinear Differential Equation
معادلات ديفرانسيل غير خطي

Simpson Rule
قاعده سيمپسون براي انتگرال گيري عددي

Interpolation
درون يابي
درونيابي

Extrapolation
برون يابي
برونيابي

Curve Fitting
برازش منحني

Advanced Engineering Mathematics
رياضيات مهندسي پيشرفته

Fourier Transform
تبديل فوريه
انتگرال فوريه
سري فوريه

Laplace Transform
تبديل لاپلاس

z-transform
تبديل z

PDF
Probablity Density Function
تابع چگالي احتمال

CDF
Cumulative Density Function
تابع تجمعي چگالي احتمال


سفارش پروژه
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 4 سال, 5 ماه پيش ارسال توسط admin.

پروژه متلب 6 سال, 6 ماه پيش #161

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
زمینه های کار شده:


• تشخیص چهرهFace Recognition and Detection
• تشخیص چهره به روش PCA با استفاده از دیتابیس
• تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)
• تشخيص چهره انسان با استفاده طبقه بندي كننده چندخطي
• تشخيص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی( 2D-LDA ) به همراه مقاله
• تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی
• تشخیص اثر انگشت به روش دیتابیس (به همراه مقاله)
• تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم
• تشخیص کارکتر و عدد در تصویر OCR
• تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر
• تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)
• تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو
• تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی
• برنامه تشخیص بارکد (پردازش تصویر)
• ترمیم تصویر Image inpainting
• ترمیم ویدئو Video inpainting
• کاهش نویز در تصویرNoise Canceling
• تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه مقاله)
• تشخیص دایره در تصویر
• پنهان‌نگاری تصاویر یا Steganography با متلب
• پنهان نگاری تصویر به روش DCT
• پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی
• فشرده سازی تصاویر اثر انگشت Fingerprint Image Compression
• تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر
• تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر
• جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر
• فشرده سازی تصاویر به روش های DTC2 ، SVD و WAVELET
• تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (كيفيت سنجی)
• برنامه شناسایی تومور مغزی در عکس گرفته شده از مغز MRI
• تشخیص غدد سرطانی (سرطان سینه) به کمک پردازش تصویر
• تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
• آرایشگر مجازی (نمونه ای از تشخیص چهره)
• استخراج پلاک خودرو از کل تصویر

• شبیه سازی مدولاسيون پالسهای كدشده PCM
• شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور
• شبیه سازی ورقه کردن فلز
• شبیه سازی بازوی ربات
• بررسی کلیه توابع توزیع در متلبDistributions functions
• پیاده سازی روش گوشه شمال غربی North-West Corner Method
• بهینه سازی تنش در تراس Truss Optimization
• حل سودوکو با متلب
• بازی دوز به زبان متلب
• حل معمای هشت وزیر (قابل اجرا برای n وزیر)
• حل معمای هشت وزیر به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing
• حل انواع معادلات دیفرانسل
• حل انواع دستگاه معادلات
• حل انواع تمرین های کنترل
• پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
• خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،اکسل و پاورپوینت در متلب
• محاسبه MAX و MIN توابع n متغييره با كمك الگوريتم ژنتيك
• مقادير ويژه و بردار ويژه ماتريس به روش چند جمله ای، Fadeev-Leverrier و ...
• شبيه سازي اينورتر inverter چند سطحي با متلب
• تحلیل و آنالیز رادوم ، radome analysis
• یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات
• طراحی یکسوساز ستاره ای سه فاز
• طراحی یکسوساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
• یکسوساز تمام موج نیم پل
• يكسوكننده‌ي تك‌فاز تمام موج
• يكسوكننده‌ي سه‌فاز تمام موج
• یکسوساز سه فاز تریستوری
• حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with ACO به همراه پاورپوینت
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی Simulated Annealing
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک
• شبیه سازی پاندول معکوس
• شبیه سازی مدولاسیون سینوسی عرض پالس SPWM
• محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای
• شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل
• یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پاندول معکوس
• یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو Monte Carlo method
• حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
• حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور
• حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا
• حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه
• محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک
• جریان در لوله های ساده
• تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی
• محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم
• بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون
• شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
• شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
• ظرفیت در سیستم های چند هادی
• محاسبه load flow به سه روش نيوتون رافسون و گوس سايدل و ديكاپلد لود فلو
• ارزيابي عملكرد مشتري بر اساس دريافت اطلاعات پرسشنامه اي مبتني بر شبكه هاي عصبي چندلايه
• حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method
• شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
• حل تمرین های متلب کنترل مدرن
• شبیه سازی مدولاتورDSB (همدوس)
• شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor Networks
• شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب زدایی گیاه، حل معادلات PDE
• پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات خطی
• حل مساله انتقال حرارت هدایتی
• حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
• توزیع دمایی در یک صفحه در حالت ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference
• یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها ACO
• شبیه سازی مدولاسیون های ASK, OOK, FSK, BPSK, QPSK, 8PSK و ...
• سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
• اینورتر 3 فاز به روش SVM (به همراه مقاله از IEEE)
• محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ
• شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیNNARC
• شبیه سازی دو مبدل تمام تريستوريسري
• شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تريستوري با دیود هرزگرد
• شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
• شبیه سازی ماشین حساب مهندسی
• حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا
• حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا
• برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیتابیس
• پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و فرکانس
• طراحی کنترلر PID
• بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود
• حل عددي معادله انتگرال Volterra (به همراه مقاله)
• محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش FTCS ،روش DuFort-Frankel ،روش Laasonen ،روش Crank-Nicolson ،روش Laasonen
• درون یابی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation
• حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها
• شبیه سازی و مقایسه مدولاسون های AM و FM
• نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکولز، مکان هندسی ‫ریشه‌ها، نمودار بد bode‬‬
• سیستم‌های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز
• شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی
• بدست آوردن دماس صفحه L شکل آلومینیومی در حالت پایا و ناپایا به روش forward
• بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن
• شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها
• پروژه یادگیری ماشین یا machine learning
• يكسوساز سه فاز تريستوري با avr
• شبیه سازی جذب سطحی ( Adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین Freundlich، langmir، Temkin به همراه مقاله.
• رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان
• رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل RedlichKwong
• رسم توابع فراکتال fractal
• بهینه سازی به روش M بزرگ big M method
• شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ECG
• شبیه سازی روش DTC برای کنترل موتور Direct Torque Control
• تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی
• حل مساله برج های هانوی
• پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپلکس و ...)
• مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی یک بعدی
• مقایسه و بررسی خطا در روش های درونیابی دو بعدی
• تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
• شبکه‌های بی‌سیم ادهاک
• طراحی نرم افزار ویرایش تصویر، paint ویندوز
• بهینه یابی بروش golden section
• درونیابی بروش تفاضل پیشرو و پسرو
• شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و فرکانسی
• محاسبات مخلوط کننده آدیاباتیک برای ترکیب چند جریان
• بررسی روش های انتگرلا گیری عددی به کمک متلب
• محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض
• حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی
• پروژه درس آیرودینامیک
• حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ILU(0) و پیش شرط D-ILU)
• بیهنه سازی با الگوریتم PSO برای محسابه می نیمم تابع
• حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal
• جدا سازی دندان از تصاویر X-ray به کمک پردازش تصویر
• حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزيه QR، SVD و Ortho
• شبیه سازی مدار زمین خورشید و ماهواره
• حل معادله واندر پل Van der Pol equation
• حل معادلهٔ برگرز Burgers equation
• حل معادله transport equation
• حل معادله نفوذ Diffusion equation
• حل معادله حرارت heat equation
• شبیه سازی کنترل فشار و دبی خروجی
• یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو Pattern search
• یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک
• پروژه فازی کنترل موتور DC
• پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی
• پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam
• پروژه کنترل فازی پاندول معکوس Inverted Pendulum
• پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی
• شبیه سازی کدک G.729 و G.723
• شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما
• شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)
• شبیه سازی پدیده داپلر
• پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)
• انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر GUI
• حل دستگاه به روش دولیتل doolittle
• شبیه سازی استخراج مایع مایع به همراه برگشتی
• تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال upsampling و downsampling
• محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شدهبرای اطلاع از قیمت ها و دریافت مقالات کافی است ایمیل بزنید.
pouriya.niknam@gmail[dot]com
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 5 سال, 11 ماه پيش ارسال توسط admin. دليل: تکمیل لیست

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 5 سال, 11 ماه پيش #356

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
برچسب: Matlab مطلب چیست؟ / استفاده از help / استفاده از demo / عملیات ابتدایی / ذخیره کردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش / چند جمله ایها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / مودارهای ۳ بعدی / مودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی m-file در متلب / استفاده از diary برای ایجاد برنامه / تابع / کنترل جریان محاسبات /خطایابی برنامه ها / مشتق. حد. انتگرال . و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / تبدیل فوریه و تبدیل Z و / Simulink / شبیه سازی یک مدار ساده / ساخت مدار با کتابخانه powerlib / شبیه سازی مدار / تحلیل یک مدار ساده / تحلیل حالت پایدار / تحلیل فرکانسی / بدست آوردن امپدانس متقابل فرکانسی از مدل فضای حالت / بدست آوردن امپدانس فرکانسی از قطعه اندازه گیر امپدانس و قطعه نمایشگر گرافیکی. الگوریتم و الگوریتم نویسی در مطلب / نصب مطلب / پارامترهای اولیه / دستورهای ابتدایی / m-file / Matlab Function / کنترل در برنامه نویسی / منطق در شرط / گرد کردن / توابع عددی prims/ factorial / Gcd / Lcm / / توابع مختلط / Abs / Complex / Imag / Real / Angle / Conj / توابع نمایی / Sqrt / sqrtm / Nthroot / power / pow2 / exp / log / توابع مثلثاتی / دستورات منطقی در برنامه نویسی / Isempty / Isnumeric / Isequal / Isreal / Isprime / توابع زمان Clock / Date / Tic ... toc / pause / توابع آرایه ای / numel / lenghth / find / size /ماتریسهای خاص magic / rand / eye / ones /zeroes / توابع ماتریسی / max / min / sort / sum / prod / mean / diag / det / trace / rank / flipdim / fliplr / flipud / rot90 / کار با فایل / load / open / dlmwrite / dlmread / textread / رسم دو بعدی / plot / تنظیمات صفحه رسم / Xlabel / Ylabel / title / legeand / ترسیم در یک صفحه / subplot / رسم سه بعدی / plot3 / رسم سطح و لایه / peaks / meshgrid / mesh / contour / meshc / surf / surfc / countour3 / plot3 / view / ترسیم توابع / ezplot / ezplot3 / ezmesh / ezsurf / نمودارهای آماری / bar / hist / stairs / چند جمله ای ها / root / ply / polyval / polyfit / ginput / polyder / polyint / conv / deconv / توابع سمبلیک / syms / eval / limit / diff / int / compose / symsum / finvese / jacobian / مراجع مهم در برنامه نویسی متلب / پنجره Command / تنظیم دقت نمایش اعداد / اعداد ثابت / clc دستور / دستور clear / اعمال ریاضی روی ماترس ها / دستور linspace / ترانهاده یک ماتریس / فراخوانی یک ماتریس / توابع مربوط به ماتریس / m-fail / ماتریس ها در matlab / M-File/ رسم نمودار در matlab/ دستور grid / دستور hold / برچسب نمودار / تعیین حدود نمودار / دستور plot / دستور subplot / تابع plot3 / رسم دو بعدی نمودارهای گسسته / نمودارهای میله ای / نمودار قطبی / تابع mesh/ تابع meshgrid / دستور for . if . switch/ تابع inlink / تابع input / محاسبات عددی در matlab / انتگرال گیری عددی / تابع quid / تابع trapz / مشتق گیری عددی / تابع diff / محاسبات سمبلیک در matlab / دستور pretty / اعمال جبر در سمبلیک/ انتگرال گیری و مشتق گیری سمبلیک / استاندارد سازی و ساده سازی عبارات سمبلیک / تابع collect / تابع factor / تابع expand / محاسبه سمبلیک تبدیل لاپلاس / عکس لاپلاس / محاسبه سمبلیک تبدیل z در متلب / عکس تبدیل z / حل معادلات جبری / حل معادلات دیفرانسیل به روش سمبلیک / آشنایی با پنجره های MATLAB / مقدمات کار با MATLAB / محاسبات عددی آرایه ها / آرایه های استاندارد / اندازه ماتریس ها / ایجاد تغییر در ماتریس ها / مرتب آردن آرایه ها / جستجو در آرایه ها / کاربرد در داده های آماری / ماتریس به عنوان ضرایب چند جمله ای / ماتریس به عنوان مجموعه / محاسبات ماتریسی / مدیریت فایل ها و متغیرها / تابع plot / بر چسب ها، تنظیمات و ... / نمودارهای متعدد / ساخت function file / حلقه های تکرار / حلقه for / حلقه while / عملگرهای منطقی / شرط If - Else – End / شرط Switch-Case / توقف روند اجرای برنامه / MATLAB چیست؟ / استفاده از help / استفاده ازdemo / عملیات ابتدایی در مطلب/ تعریف کردن آرایه ها و عملیات جبری روی آنها / ذخیره کردن و بازیابی داده ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجیها روی صفحه نمایش با دستورات format و disp / چند جمله ایها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای / ضرب و تقسیم چند جمله ایها / مشتق چند جمله ای / برازش منحنی چند جمله ای / عملیات و توابع منطقی / مقایسه منطقی / عملگرهای منطقی / توابع منطقیfind و all ، any / اعداد ویژه / ترسیم داده ها / نمودارهای ٢ بعدی / نمودارهای ٣ بعدی / نمودارهای ۵/۲ بعدی / برنامه نویسی (m-files) / برنامه اصلی / استفاده از diary برای ایجاد برنامه / تابع / کنترل جریان محاسبات / خطایابی برنامه ها / پیغامهای خطا / دستورهایkeyboard و echo . / کلیات و اصول / مقدمات / واژه MATLAB / محیط کار متلب / آغاز کار با متلب / ماتریس Matrix / بردار / آرایه، متغیر، عملیات آرایه ای / تعریف و مقدار دهی به یک متغیر / مشاهده یک متغیر و نوشتن توضیح / بردار- هندسی / بردار- هندسی cell array / توابع اندازه گیر / متغیر داخلی ans / اعلام نوع متغیر / نوشتن دستورات و مشاهده نتایج / پنجره فوری و پنجره برنامه / شکستن یک دستور در چند سطر / نوشتن چند دستور در یک سطر / تفاوتِ حروف بزرگ و کوچک / قطع اجرا / دستور more / اجرا و ضبط ستورات قبلی / اجرای دستورات سیستم عامل / تابع eval / دستور laster / بلوک try ...catch / تفاوت دستورات پنجره فرمان و برنامه / دستورهائی در مورد متغیرها / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب
/ آشنائی با متغیرها و توابع: آشنائی با انواع متغیر و داده / انواع داده / دادههای عددی، و دستور isa / نکاتی پیرامون single / نکاتی پیرامون int / نکاتی پیرامون char و ترکیب انواع / متغیرهای داخلی یا توکار متلب / دستور فرمت format / ضریب در نمایش اعداد / عملگرها / عملگرهای آرایه ای / اولویت عملگرها / توابع کتاب خانه ای / تولید عدد تصادفی / تولید آرایه با تکرار آرایه دیگر / توابع تحلیل داده ها / توابع زمانی / توابع خاص / توابع کاربر- تعریف / بعضی از توابع ریاضی کتاب خانه ای / مؤلفه های اصلی متلب / برخی تعاریف مقدماتی / آرایه، عملیات آرایه ای / ترسیمات در مطلب / توابع کتاب خانه ای / آرایه منطقی / متغیرها در متلب / آشنائی با متغیرهای متلب / دستورهائی در مورد متغیرها / چند راهنمائی نوشتاری / دستورها و توابع ورودی خروجی در برنامه نویسی / دریافت ورودی / ارسال خروجی / توابع زمانی / دستورات پنجره فرمان / دریافت اطلاع و راهنمائی از مدارک راهنمای متلب / توابع و عملیات ریاضی / عملگرها / بعضی از توابع ریاضی / اعدد مختلط / توابع تبدیل مختصات / توابع خاص / بردارها / تعریف بردار Vector Definition / عملگر کالن / تابع linspace / کاربرد یک بردار در تعریف بردار دیگر / بردار تهی / اندیس اعضاء بردار /بردارهای منطقی / تبدیل بردار عددی به منطقی با تابع logical / حذف بعضی عناصر آرایه / ضرب بردار عددی در بردار منطقی / یافتن محل عناصری با مقدار معین / یافتن اندیس عناصر مورد نظر با تابع find / اندیس اعضاء بردار A Vector Member Index / بردار و رسم منحنی در مطلب/ توابع تحلیل داده ها /ماتریس هاتشابه مابین ماتریس ها: / ماتریس های پایهElementary Matrices / ماتریس یگانیidentity matrix / ماتریس های ones , zeros / ایجاد تغییرات بر روی ماتریس / استخراج قسمتی از یک ماتریس / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / استخراج یا حذف ردیف و ستون / عمل گرهای ماتریسی / ضرب ماتریسی /توان ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / چند تابع معمول / استخراج ماتریس از ماتریس دیگر /توابعی که به روی مجموعه عناصر ماتریس عمل میکنند / ماتریس سه بعدی (فضائی) / ماتریس های نمونه / ماتریس جادوئی / ماتریس پاسکال
/ دستورها و توابع ورودی خروجیدستورهاو توابع : /ورودی خروجی / دریافت ورودی / دریافت با input / دریافت با keyboard / ارسال خروجی / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور disp (var) / ارسال خروجی به صفحه نمایش، دستور fprint / دستور echo off/on / دستور pause / ضبط بر روی دیسک / ارسال خروجی به فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل متن TXT / ضبط ماتریس در فایل باینری MAX / باز کردن درگاه port /
آشنائی با ترسیمات/ صفحه های مختصات / صفحه مختصات قائم / صفحه مختصات قطبی /تبدیل مختصات قائم و قطبی / بردار و رسم منحنی، دستورهای plot , comet / دستورهای figure , subplot , hold on/of, clf / افزودن توضیحات روی منحنی / پنجره data statistics / چند منحنی در یک صفحه / دستورهای هم خانواده plot / روش های دیگر نمودار سازی / نمودار ستونی bar / پیشینه نگار hist /نمودار دایره pie / رسم نموداری ماتریس /نمودار ستونی ماتریس / نمودار منحنی ماتریس / نمودار قطبی / نمودار عقربه ای، دستور compass / نمایش هندسی عدد مختلط با compass / رسم عدد مختلط با plot / رسم آسان با ezplot / رسم توابع آشکار explicit functions / رسم توابع ضمنی implicit functions / رسم توابع پارامتریک / تابع داخلی fplot / ویرایش گراف / تعیین محدوده محورها / توری روی گراف از پنجره فرمان / برچسب گذاری با ماوس / مؤلفه های RGB / رنگی کردن با fill / ادیت از روی پنجره گراف / گیره های گرافیک graphics handles /
برنامه نویسی در متلب: / تشکیل ام- فایل / ام- فایلِ اسکریپت و ام-فایلِ تابعی / مثال های ریاضی / مثال های آماری / مثال های مکانیک / مثال های اکتریکی / بردارهای منطقی / اندیس و مقدار عناصر بردار / استخراج بردار از بردار دیگر / چند مثال دیگر از کاربردهای بردار منطقی / ماتریس های پایه Elementary Matrices / تغییر مقدار عناصر ماتریس / قرار دادن یک ماتریس در ماتریس دیگر / حذف ردیف یا ستون / ماتریس های نمونه / عملگرهای ماتریسی / بعضی از توابع ماتریسی / یک بحث آماری /
گرافیک سه بعدی: /مباحثی پیرامون گرافیک در / رسم آسان با ezplot / تابع داخلی fplot و توابع ریاضیِ سریع التغییر / حل معادلات غیر آنالیتیک / برچسب گذاری با ماوس / توری روی گراف از پنجره فرمان / دو محور با مقیاس های عمودی متفاوت / تعیین محدوده محورها / ترسیم قطبی / گیره های گرافیک graphics handles / مؤلفه های RGB / توابع دیگر گرافیکی / ترسیم ۳ بعدی / گرافیک سه بعدی / / سطوح فضائی / سایر روش های ترسیم سه بعدی / ترسیم منحنی فضائی / تابع plot3 / تابع comp3 / ترسیم سطوح فضائی / دستور meshgrid (a,b) / صفحه مختصات / دستور mesh (x,y,z) / دستور mesh(m) نمایش سه بعدی یک ماتریس / توابع فضائی کتاب خانه ای / رسم کُره با sphere و ایجاد افکت های تصویری / رسم استوانه با cylinder / رسم قله ها با تابع نمونه peaks / بعضی از قابلیت های گرافیکی متلب / زاویه دید یک تصویر / تصویربرداری با getframe / باز نمایش فیلم بادستور movie / تغییرات روی قسمتی از سطح ترسیم سه بعدی / حذف قسمتی از سطح / سایر دستور های ترسیم سه بعدی
/ساختارهای تصمیم و تکرار: / ساختارهای تصمیم و تکرار / ساختارهای تصمیم و عوامل آن / ساختارهای تکرار / عملگرهای نسبتی Relational Operators Logical Operators عملگرهای منطقی / if بلوک / switch بلوک / ساختارهای تکرار / for حلقه / break و دستور while حلقه / منیو
/ نکاتی پیرامون توابعو تابع کاربر- تعریف : / گیره تابع function handle feval / تابع تابع کاربر- تعریف / تابع تابع کتاب خانه ای / تبدیل فایل های متلب / تبدیل ام- فایل به پرونده پی- کد pcode file / MATLAB Compiler با کامپایلر متلب C تولید برنامه / C++ تبدیل برنامه گرافیکی به زبان / خلاصه دستورات کامپایلر / Excel Builder سازنده کسل /
ریاضیاتنمادین Symbolic Math Symbolic Math Tool Box / آرایه یا متغیر عددی با دقت افزوده double array / آرایه یا متغیر کاراکتری / شیئ یا متغیر نمادین / انواع دیگر داده / workspace نمایش متغیرها در پنجره / متغیرهای نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / نمایش متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین / نمایش اعداد نمادین / عملیات ریاضی / ریشه دوم / توان / مشتق / انتگرال / انتگرال محدود / تبدیل به کسرهای جزئی و ریشه و قطب یک تابع تبدیل / تبدیل عبارت جبری به کسر متعارفی گویا / اعداد مختلط نمادین / مزدوج یک عدد مختلط / توابع نمادین / معرفی یک تابع کلی / جای گزینی یک عبارت به جای subs = substitution / تابع نمادین مختلط / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / تابع pretty / توابع expand collect / فاکتورگیری factor / ساده کردن با simplify / ساده کردن با simple / ماتریس های نمادین / ماتریس با عناصری از متغیرهای نمادین / ماتریس با عناصری از توابع نمادین / رسم تابع نمادین با ezplot / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین
/ عملیات محاسباتی: / حل معادلات / معادله چند جمله ای، دستورهای poly roots / حل معادله با تابع کتاب خانه ای fzero / حل دستگاه معادلات غیر خطی با fsolve جعبه ابزار بهینه سازی Optimization Toolbox / حل دستگاه معادلات خطی / حل معادلات با دستور solve / جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک Symbolic Math Toolbox / حل معادله دیفرانسیل عادی با ODE45 / حل معادلات دیفرانسیل عادی جعبه ابزار ریاضیات سمبلیک Symbolic Math Toolbox / تابع معکوس یک تابع با finverse / ترکیب تابعی با compose / تقریب جبری منحنی معادلات / برخوراندن یک منحنی در معادله چند جمله ای Curve Fitting with polyfit(x,y,n), polyval / دریافت مختصات نقاط منحنی با ginput / حل ترسیمی
/ مباحثی پیرامون رشتهها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / دسترسی به حروف رشته / عدد اسکی یک کاراکتر / m × n رشته / مرتب سازی رشته / مرتب سازی با تابع کتاب خانه ای sort / مرتب سازی رشته با تابع حبابی و مقایسه با sort / توابع رشته ای / تابع strcmp(s1,s و عملگرهای مقایسه ای برای رشته ها / strcat جمع کردن رشتهها با دستور / قالببندی رشته String Formatting / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / نگه داری رشته در یک متغیر باsprintf /
سیگنال، سیستم،***** / تبدیلات فوریه / fft() تبدیل فوریه گسسته / ifft(t) تبدیل فوریه گسسته وارون / توابع سیستم ها / tf دستور ایجاد تابع تبدیل زمان پیوسته /ترسیم bode برای یک سیستم / step(), impulse() واکنش پله ای و واکنش ایمپالسی / Nyquist Diagram دیاگرام نایکوییست / tf2ss تغییر تابع تبدیل به فرم فضای حالت / دستور rlocus برای رسم مکان هندسی ریشه ها / سیستم فیدبک منفی با دستور feedback / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / Lead تابع تبدیل زمان گسسته مدار / @@@@@ها / butter() آنالوگ و دیجیتال، دستور Butterworth *****
/ واسط گرافیکی کاربر / واسط گرافیکی کاربر GUI graphical user interface / property inspector شاخصه یاب / Name or String شاخصه عنوان / Tag شاخصه برچسب / Callback Function توابع فراخوان / برنامه نویسی /
نکاتی پیرامون صفحهگسترده / برچسب گذاری / برچسب پیش فرض یک سلول / برچسب گذاری دل خواه، متغیر و آرایه در اکسل excel/ کتابخانه داخلی اکسل excel/ فرمول دهی / Formula Bar میله فرمول / رجوع نسبی و رجوع مطلق به سلول / نامگذاری / پر کردن سلول ها با لیست های قراردادی /
عملیات محاسباتی، توابع ونمودارها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / نمودار ستونی / ترسیم منحنی / جبری سازی منحنی / هیستوگرام / تابع کاربر- تعریف در اکسل VBA in Excel / برنامه نویسی / استفاده از تابع VBA در صفحه گسترده / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی / Goal Seek / Solver / Data Table جدول داده / تابع خط فرمانinline function / ام- فایل تابعی function M-file /تقریب جبری یک منحنی / مباحثی پیرامون توابع / تابع بدون مقدار برگشتی (بدون آرگومان خروجی) / زیر تابع subfunction / کامپایلرِ متلب MATLAB Compiler / گیره تابع function handle / تابعِ تابع /Function Recursivity / مباحثی پیرامون رشته ها / رشته به مثابه آرایه (بردار) / بلوک try...catch / تابع eval / توابع double و single و عدد اسکی یک کاراکتر / مقایسه رشته ها / تعیین فرمت برای نمایش رشته با fprintf / رشتهm × n / نگه داری رشته در یک متغیر با sprintf / سیگنال، سیستم، *****/ تبدیلات فوریه / توابع سیستم ها / مدل زمان گسسته Discrete-Time Models / *****ها / ریاضیات نمادین Symbolic Math / انواع متغیرها / عملیات ریاضی و نوع متغیرها / روش معرفی متغیر نمادین / عملیات ریاضی بر روی متغیرهای نمادین / متغیر مستقل نمادین / جای گزینی عدد نمادین در متغیر نمادین / یافتن متغیرهای نمادین متلب/ نمایش اعداد نمادین / اعداد مختلط نمادین / توابع نمادین / حد تابع / تابع ام- فایلی نمادین / سری ها / توابع آسان ساز / رسم تابع نمادین با ezplot / ماتریس های نمادین / حل معادلات / معادلات دیفرانسیل / دریافت راهنما در مورد ریاضیات نمادین / واسط گرافیکی کاربر GUI) graphical user interface) / نکاتی پیرامون صفحه گسترده / سلولهای صفحه گسترده spreadsheet cells / توابع کتاب خانه ای و نمودارها / پر کردن سری سلول ها / چند تابع کتاب خانه ای / نمودارها / هیستوگرام / وی- بی- آ در اکسل VBA in Excel / ضبط ماکرو / ابزارهای محاسباتی Goal Seek Solver جدول داده Data Table / ماترس ها / عملیات ماتریسی / عملگر کالن / مجموع تمامی آرایه های یک ماتریس / متغیر ها در MATLAB / ذخیره ی متغیرها / نحوه ی نمایش اعداد در MATLAB / توابع در MATLAB / چند جمله ای ها در MATLAB / جبر چندجمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه ی جواب های n معادله n مجهول / رسم توابع معمولی در MATLAB / اضافه کردن توضیحات به نمودار / دستورات Axis , Grid , text / رسم نمودارهای قطبی / رسم نمودارهای دو و سه بعدی / تابع Meshgrid / ذخیره و ویرایش نمودار ها / رسم نمودار های میله ای و دایره ای / مشتق / محاسبه ی حد / محاسبه ی انتگرال / سری تیلور / حل معادلات جبری / حل معادلات چند مجهولی / حل معادلات دیفرانسیل یک مجهولی / حل دستگاه معادلات دیفرانسیل. / آشنایی با نرم افزار مطلب / آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB / پنجره فرمان Command Window / پنجره دستورات پیشینCommand History / پنجره ی پوشه ی جاری / پنجره فضای کار / پنجره Help / پنجره ویرایش آرایه / پنجره رسم و ویرایش نمودار / پنجره ویرایش متون / نوار ابزار و میانبرها / علائم نقطه گذاری / ماتریسها در MATLAB / ماتریسهای خاص / کار روی ماتریسها / عملگرهای ریاضی / آشنایی با برخی توابع ریاضی / عبارات و توابع پارامتری یا Symbolic / حد . انتگرال و تبدیلات فوریه و لاپلاس و Z / معکوس تابع / ساده سازی و ویرایش / رسم نمودارها در MATLAB / رسم خط و منحنی 2D , 3D / رسم رویه ها در فضا / برنامه نویسی در مطلب / آشنایی با حلقه ها و عبارات شرطی. / دستورات مهم : acker / canon / care / cdf2rdf / ctrb / Ctrbf / diag / eig / estim / exam / Gram / initial / kalman / Lyap / null / obsv / obsvf / place / ss / ssdata / ss2ss / ss2tf / tf2ss / رسم پاسخهای سیستم غیرخطی / طراحی فیدبک حالت با دستور acker / فیدبک حالت با کنترل انتگرال / اثر تغییر فیدبک حالت بر رفتار دینامیکی سیستم / طراحی رؤیتگرحالت / رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر / کنترل فیدبک حالت با رؤیتگر مرتبه کاهش یافته / طراحی کنترل کننده بهینه به صورت فیدبک حالت / کنترل بهینه و حساب تغییرات / کنترل بهینه و درجه پایداری / ***** کالمن / کنترل کننده فیدبک خروجی با ***** کالمن. / مفاهیم مطلب / ساختار مطلب / متغییرها / عملگرهای ریاضی / توابع / مثلثاتی / ماتریسها و دستگاههای معادلات جبری / انجام عملیات روی ماتریسها / جبر چند جمله ای ها / حل دستگاههای معادلات جبری در مطلب / ترسیم نمودارهای دو و سه بعدی / مشتق حد و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل / تبدیل لاپلاس و معکوس آن / بسط سه کسرهای جزیی / حل دستگاه های جبری با متغییر نمادین / تبدیل فوریه و تبدیل z / سری فوریه / تبدیل لاپلاس / حل معادلات دیفرانسیل معمولی / fit / BusyAction & Interruptible / urface / Colormap / Tag / UIContextMenu / Rectangle / Axes /Core Graphics Objects / ساختن منوفرعی / Uimenu / Pop-up / CreateFcn / Anonymous Functions / Toggle buttons / کاربردهای MATLA/ شروع به کار با Matlab / file manager / help / workspace / تعریف کردن آرایه ها / ماتریسها / اعداد در متلب / ذخیره و بازیابی داده ها / بازیابی ماتریسها از m-file ها / operator ها / ایجاد step با operator کالن / function ها / عملیات ماتریسی روی آرایه ها / پاک کردن سطر یا ستون در ماتریسها / عملیات عضو به عضو روی آرایه ها / تنظیم خروجی ها دوی صفحه نمایش با دستورات disp , format / چند جمله ای ها / ریشه های یک چند جمله ای / محاسبه مقدار یک چند جمله ای / ضرب و تقسیم یک چند جمله ای / مشتق چند جمله ای / حل معادلات دیفرانسیل به کمک مطلب matlab / محاسبه انتگرال به کمک مطلب matlab / برازش منحنی چند جمله ای / عملگرهای منطقی / ترسیم داده ها / نمودارهای ۲ بعدی / نمودارهای ۳ بعدی / رسم نمودارها با معادلات پارامتری / رسم نمودارها با معادلات قطبی / اضافه کردن یک گراف به گراف قبلی / برنامه نویسی m-files / برنامه اصلی / ساخت سند گدافیکی GUI / راه اندازی GUIDE / برنامه نویسی یک GUI / اسلاید آموزش مطلب .
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein

پروژه های متلب،matlab 5 سال, 8 ماه پيش #970

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
انجام پروژه‌هاي محاسبات عددي

معادلات يك متغيره
درونيابي و تقريب چند جمله‌اي
انتگرال‌گيري و مشتق‌گيري عددي
حداقل مربعات و نظريه تقريب
حل دستگاه به روش مستقيم
حل دستگاه به روش تكراري
حل دستگاه غير خطي
مسائل مقدار اوليه
مسائل مقدار مرزي
المان محدود
تفاضل محدود
مقادير ويژه
معادلات ديفرانسيل معمولي
معادلات ديفرانسيل جزئي


معادلات يك متغيره
روش نصف كردن BISECTION METHOD
روش سكانت SECANT METHOD
روش موقعيت مصنوعي(غلط) METHOD OF FALSE POSITION
روش نيوتن - رافسون NEWTON-RAPHSON METHOD
روش مولر MULLER'S METHOD


درونيابي و تقريب چند جمله‌اي
روش درونيابي لاگرانژ(نويل) LAGRANGE'S INTERATED INTERPOLATION
روش درونيابي تفاضلات تقسيم‌شده نيوتن NEWTON'S INTERPOLATORY DIVIDED-DIFFERENCE FORMULA
روش درونيابي هرميت HERMITE INTERPOLATION
روش اسپلاين مكعب طبيعي NATURAL CUBIC SPLINE
روش اسپلاين مكعب مقيد CLAMPED CUBIC SPLINE
روش منحني بريز BEZIER CURVE METHOD


نتگرال‌گيري و مشتق‌گيري عددي
روش انتگرال مركب سيمپسون COMPOSITE SIMPSON'S METHOD
روش انتگرال رامبرگ ROMBERG METHOD
روش انتگرال قابل تطبيق كودريچر ADAPTIVE QUADRATURE
روش انتگرال دوگانه سيمپسون COMPOSITE SIMPSON'S METHOD FOR DOUBLE INTEGRALS
روش انتگرال دوگانه گوس GAUSSIAN QUADRATURE FOR DOUBLE INTEGRALS
روش انتگرال سه‌گانه گوس كودريچر GAUSSIAN QUADRATURE FOR TRIPLE INTEGRALS
روش انتگرال سه‌گانه سيمپسون COMPOSITE SIMPSON'S METHOD FOR TRIPLE INTEGRALS

حل عددي مسائل مقدار اوليه
روش اويلر EULER'S METHOD
روش رانگ - كوتا مرتبه چهار RUNGE-KUTTA (ORDER 4) METHOD
روش پيشگو - اصلاحگر مرتبه چهار آدامز ADAMS-FOURTH ORDER PREDICTOR-CORRECTOR METHOD
روش برونيابي EXTRAPOLATION METHOD
روش رانگ - كوتا - فلبرگ RUNGE-KUTTA-FEHLBERG METHOD
روش پيشگو - اصلاحگر با اندازه گام متغير آدامز ADAMS VARIABLE STEP-SIZE PREDICTOR-CORRECTOR METHOD
روش رانگ - كوتا براي سيستم معادلات ديفرانسيل RUNGE-KUTTA METHOD FOR SYSTEMS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS
روش ذوزنقه‌اي با تكرار نيوتن TRAPEZOIDAL METHOD WITH NEWTON ITERATION


روشهاي مستقيم حل دستگاههاي خطي
روش حذفي گوس با جايگذاري پسرو GAUSSIAN ELIMINATION WITH BACKWARD SUBSTITUTION METHOD
روش حذفي گوس با محورگيري ستوني ماكزيمال GAUSSIAN ELIMINATION WITH MAXIMAL COLUMN PIVOTING
روش حذفي گوس با محورگيري ستوني مقياس شده GAUSS-JORDAN
روش تجزيه مستقيم DIRECT FACTORIZATION
روش چولسكي CHOLESKI'S METHOD
روش فاكتورگيري LDL-T FACTORIZATION
روش تحويل‌گيري كروت براي دستگاههاي خطي سه قطري CROUT REDUCTION FOR TRIDIAGONAL LINEAR SYSTEMS


روشهاي تكراري حل دستگاههاي خطي
روش تكرار ژاكوبي JACOBI ITERATIVE METHOD
روش تكرار گوس - سيدل GAUSS-SEIDEL ITERATIVE METHOD
روش فوق تخفيف متوالي (SOR) SOR METHOD


نظريه تقريب
سهم تقريبي Pade PADE RATIONAL APPROXIMATION METHOD
سهم تقريبي چبيشف CHEBYSHEV RATIONAL APPROXIMATION
تبديل فوريه سريع FAST FOURIER TRANSFORM


تقريب مقادير ويژه
روش تواني POWER METHOD
روش تواني براي ماتريسهاي متقارن SYMMETRIC POWER METHOD
روش تواني معكوس INVERSE POWER METHOD
روش تقليل ويلاند WIELANDT'S DEFLATION
روش هاوس هولدر HOUSEHOLDER'S METHOD
روش QR QR METHOD


حل دستگاه معادلات غير خطي
روش نيوتن NEWTON'S METHOD FOR SYSTEMS
روش برويدن BROYDEN'S METHOD
روش صعودي - نزولي STEEPEST DESCENT METHODحل عددي مسائل مقدار مرزي
روش تيراندازي خطي LINEAR SHOOTING METHOD
روش تفاضل محدود خطي LINEAR FINITE-DIFFERENCE METHOD
روش تيراندازي غيرخطي(نيوتن) NONLINEAR SHOOTING METHOD
روش تفاضل محدود غيرخطي NONLINEAR FINITE-DIFFERENCE METHOD
روش قطعه قطعه خطي ريلي - ريتس PIECEWISE LINEAR RAYLEIGH-RITZ METHOD
روش اسپلاين مكعبي ريلي - ريتس CUBIC SPLINE RAYLEIGH-RITZ METHOD


حل عددي معادلات ديفرانسيل جزئي
روش تفاضل محدود معادله پواسن(بيضوي) POISSON FINITE-DIFFERENCE METHOD
روش تفاضل پسرو معادله گرما(سهموي) HEAT EQUATION BACKWARD-DIFFERENCE METHOD
روش كرانك - نيكلسون(سهموي) CRANK-NICOLSON METHOD
روش تفاضل محدود معادله موج(هذلولوي) WAVE EQUATION FINITE-DIFFERENCE METHOD
روش المان محدود FINITE ELEMENT METHOD


پروژه درخواستی خود را ثبت نمایید
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 5 سال, 5 ماه پيش #1557

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
برنامه های MATLAB

۱- حل معادلات غیر خطی با یک متغیر
۱-۱- روش تنصیف
۲-۱- روش نابجایی
۳-۱- یافتن مکان تقریبی ریشه ها
۴-۱- روش نیوتن-رافسون
۵-۱- روش وتری یا سکانت
۶-۱- فرآیند ایتکن و روش استفسن
۷-۱- روش مولر
۲- درونیابی و تقریب چندجمله ای
۱-۲- چندجمله ای لاگرانژ
۲-۲- چندجمله ای نیوتن
۳-۲- تفاضلات تقسیم شده نیوتن
۴-۲- چندجمله ای هرمیت
۵-۲- تفاضلات تقسیم شده هرمیت
۶-۲- تقریب پاده یا تابع تقریب کسری
۳- برازش منحنی
۱-۳- کمترین مربعات
۲-۳- کمترین مربعات پیوسته
۳-۳- روش اسپلاین درجه سه
۴-۳- سری فوریه و چندجمله ایهای مثلثاتی
۴- مشتق گیری عددی
۱-۴- مشتق گیری با استفاده از حد
۲-۴- مشتق گیری با برونیابی ریچاردسون
۳-۴- مشتق گیری عددی مبتنی بر N+1 گره
۵- انتگرال گیری عددی
۱-۵- انتگرال دست چپ
۲-۵- انتگرال نقطه میانی
۳-۵- انتگرال ذوزنقه مرکب
۴-۵- انتگرال سیمپسون مرکب
۵-۵- انتگرال دوگانه سیمپسون
۶-۵- انتگرال رامبرگ
۷-۵- انتگرال ادپتیو کوادراچر
۶-۷- انتگرال مونت کارلو
۶- حل دستگاه معادلات خطی
۱-۶- روش گوس-جردن
۲-۶- روش ژاکوبی
۳-۶- روش گوس-سایدل
۴-۶- روش SOR یا آرامش متوالی
۵-۶- روش گرادیان مزدوج
۷- حل دستگاه معادلات غیر خطی
۱-۷- تکرار سایدل غیرخطی
۲-۷- روش نیوتن
۳-۷- روش شبه-نیوتن – برویدن
۸- حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه
۱-۸- روش اولر
۲-۸- روش هون
۳-۸- روش تیلور
۴-۸- روش رانگ-کوتا
۵-۸- روش آدامز-بشفورت-مولتون
۶-۸- روش میلن-سیمپسون
۷-۸- روش هامینگ
۸-۸- روش رانگ-کوتا-فلبرگ مرتبه ۵
۹- حل معادلات دیفرانسیل مقدار مرزی
۱-۹- روش تیراندازی خطی
۲-۹- روش تفاضل متناهی
۱۰- مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
۱-۱۰- روش توانی
۲-۱۰- روش توانی معکوس
۳-۱۰- روش ژاکوبی
۴-۱۰- تبدیل هاوس هولدر
۵-۱۰- روش QL
۱۱- حل معادلات دیفرانسیل جزئی
۱-۱۱- معادلات هذلولی
۲-۱۱- معادلات بیضوی
۳-۱۱- معادلات سهموی


پروژه درخواستی خود را ثبت نمایید
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 5 سال, 5 ماه پيش ارسال توسط admin.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: امير قاسميان

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 5 سال, 2 ماه پيش #2180

 • saeed
 • ( كاربر )
 • آفلاين
 • Fresh Boarder
 • ارسال: 1
 • امتياز: 0
سلام.من میخوام کاهش مرتبه سیستم کنترل خطی را با متلب انجام بدم باید چیکار کنم؟
با تشکر

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 4 سال, 5 ماه پيش #4756

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
لیست زمینه های تحقیقاتی که می توانید در انجام آنها از تجارب کارشناسان ما بهره ببرید:

1. ریاضیات در متلب

-ترسیم نمودارهای دو بعدی و سه بعدی و اشکال گرافیکی

-حل معادلات دیفرانسیل ODE , PDE

-درونیابی

-کار با ماتریس ها

2. مکانیک در متلب

-شبیه سازی مکانیزم ها(چهار میله ای ، لغزنده لنگی، بازگشت سریع،...)

-آنالیز ارتعاشات مکانیکی

3.کنترل در متلب

- کنترل پاندول معکوس

-کنترلر PID

- طراحی و تحلیل سیستم های کنترلی در فضای حالت و دیجیتال

-کنترل به روش LQR

4.کنترل فازی در متلب

-طراحی سیستم های فازی

-کنترل پاندول معکوس به روش فازی ممدانی و تاکاگی سوگنو

-کنترل دور موتور به روش فازی

-کنترل ربات اکروبات به روش فازی( Acrobot Robot Control Using Fuzzy Logic )

5.شبکه های عصبی در متلب (Neural Networks in Matlab)

-کنترل پاندول معکوس به استفاده از شبکه عصبی(Control of Inverted Pendulum Using Neural Networks)

-طراحی شبکه های عصبی mlp ، RBF و...

6. هوش مصنوعی در متلب(Artificial Intelligence)

- بهینه سازی به روش الگوریتم ژنتیک( Genetic Algorithm Optimization)

-بهینه سازی به روش الگویتم ازدحام ذرات یا پرندگان (Particle Swarm Optimization)

-بهینه سازی به روش الگویتم زنبور عسل(Bee Colony Optimization)

-بهینه سازی به روش الگوریتم مورچگان (Ant Colony Optimization)

-بهینه سازی به روش الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی (Artificial Immune System Optimization)

7.رباتیک در متلب (Robotics in Matlab)

-طراحی و تحلیل و شبیه سازی ربات در متلب (Robot simulation)

- ناوبری ربات (Robot navigation)

- نقشه حرکت ربات ( Robot Motion Planning )

- مسیر یابی ربات ها (Robot Path Planning)

8. شناسایی آماری الگوها(Statistical Pattern Recognitoin)

- استخراج ویژگی ها (Feature Extraction)

- شناسایی چهره (Face Recognition)-شناسایی اثر انگشت (Sign Recognition)

-شناسایی چشم (Eye Recognition )

9.بینایی ماشین (Machine vision)

- پردازش تصویر دیجیتال (Digital Image Processing )

- تشخیص حرکت (Motion Detection)

- شناسایی پلاک خودرو - شناسایی اشیاء (Object detection)

- دسته بندی و شمارش گلبول های خون (Blood Cell Counting and Classification)

- تشخیص و شمارش سلول ها سرطانی (Detection and Counting of Cancer Cell )

10. مهندسی پزشکی

-پیاده سازی مدل سلول های عصبی

-پیاده سازی مدل Hodkin hawksley

-پیاده سازی مدل FitzHugh–Nagumo model

11. ساخت رابط کاربر گرافیکی (gui)
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 4 سال, 5 ماه پيش ارسال توسط admin.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: samereh

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 3 سال, 7 ماه پيش #10422

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
انجام پروژه های دانشجویی نرم افزار متلب (Matlab ) و سیمولینک ( Simulink )در زمینه مهندسی برق و الکترونیک، شبکه های عصبی،الکترونیک صنعتی، منطق فازی و پردازش تصویر در تمام نقاط ایران.

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) یا GA
بهینه سازی کلونی مورچگان (Ant Colony Optimization) یا ACO
بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا ACOR
بهینه سازی ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization) یا PSO
شبیه سازی تبرید (Simulated Annealing) یا SA
جستجوی ممنوع (Tabu Search) یا TS
الگوریتم زنبورها (Bees Algorithm) یا BA
کلونی زنبورهای مصنوعی (Artificial Bee Colony) یا ABC
تکامل تفاضلی (Differential Evolution) یا DE
جستجوی هارمونی (Harmony Search) یا HS
بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (Biogeography-Based Optimization) یا BBO
الگوریتم فرهنگ (Cultural Algorithm) یا CA
الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm) یا ICA
الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm) یا FA
استراتژی تکاملی با تطبیق ماتریس کواریانس یا

ثبت سفارش
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 3 سال, 7 ماه پيش ارسال توسط admin. دليل: تکمیل

پاسخ: پروژه های متلب،matlab 3 سال, 3 ماه پيش #12037

 • admin
 • ( مديرسايت )
 • آفلاين
 • Administrator
 • ارسال: 984
 • امتياز: 54
پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت

پروژه درس کنترل فازی

پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرت

پروژه درس کنترل مدرن

پروژه درس الکترونیک قدرت

پروژه درس مباحث ویژه در سیستم های قدرت

پروژه درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی

پروژه درس کنترل توان راکتیو

پروژه درس کیفیت توان

پروژه درس قابلیت اطمینان

پروژه درس بازار برق

پروژه درس توزیع

پروژه درس انرژی های نو و ذخیره سازی انرزی

پروژه درس شبکه های هوشمند

پروژه درس پخش بار اقتصادی

مقالات نیروگاه

مقالات ماشین سنکرون
دانلود مقالات ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG

دانلود مقالات پیل سوختی fuel cell


1) مدل سازی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی برق MATLAB، PSCAD، PSIM، EMTP و ...

2) الکترونیک قدرت و شبیه سازی انواع مبدل های AC-DC، DC-DC، DC-AC و ...، مباحث ماشین درایو

3) کنترل توان راکتیو با استفاده از اداوات FACTS در سیستم های توزیع و تولیدات پراکنده از جمله مزارع بادی، سیستم های فتوولتائیک و ...

4) ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت در تولیدات پراکنده، نیروگاه های ترکیبی، مبدل های الکترونیک قدرت و ... با استفاده از شبیه سازی Monte Carlo

5) دینامیک سیستم های قدرت، طراحی پایدارسازها، بررسی سیستم های تحریک، سیستم های قدرت چند ماشینه، پایداری دینامیکی، پایداری مجانبی، تحلیل مدال و ...

6) تولیدات پراکنده (DG)، شامل توربین های بادی DFIG و PMSG، نیروگاه های خورشیدی، CHP و ... نحوه کنترل توان اکتیو و راکتیو، کنترل شبکه و ژنراتور، تحت شرایط نامتعادلی بار و ...

7) بازار برق، بازارهای انرژی الکتریکی و خدمات جانبی، امنیت سیستم و خدمات جانبی، برنامه ریزی توسعه انتقال، سرمایه گذاری در تولید و انتقال، ذخیره چرخان، قیمت بازار، تولید همزمان، ریسک پذیری و ... شبیه سازی با GAMS و Monte Carlo

8) تئوری جامع ماشین های الکتریکی، ماشین های القایی، PM و DC، در حالت فاز شکسته، خطاهای هسته استاتور، تحمل پذیری خطا، نظارت بر وضعیت ماشین و ...

9) بهره برداری سیستم های قدرت، بهره برداری جزیره ای، بررسی خاموشی ها، اضافه بار خطوط، کنترل فرکانس و توان و ...

10) انرژی های نو، سیستم های فتوولتائیک و انرژی بادی و ...

11) Smart Grid و مباحث مرتبط با آن

12) تشخیص عیوب ماشین های الکتریکی، تشخیص خطای موتورها، تکنیک های مانیتورینگ سیگنال های جریان و ...

13) تئوری و تکنولوژی پیشرفته مهندسی فشار قوی

14) بررسی حالت گذرا در سیستم های قدرت و شبیه سازی با EMTP

15) حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

16) کنترل مدرن و مباحث مرتبط با آن

ثبت سفارش

mathworks.ir/we-do-it-for-you
"Creativity is seeing what everyone sees and thinking what no one has ever thought." Albert Einstein
آخرين ويرايش: 3 سال, 3 ماه پيش ارسال توسط admin.
 • صفحه:
 • 1
زمان ايجاد صفحه: 0.23 ثانيه
logo-samandehi