استفاده از الگوريتم ژنتيك در موشك هاي هدايت شونده

استفاده از الگوريتم ژنتيك در موشك هاي هدايت شونده

p5_1
امروزه بسياري از موش كهاي هدايت شونده كه داراي گيرنده و ردياب هدف ميباشند براي هم راستا نگ هداشتن زاويه خط ديد و زاويه جهت گيري موشك از ژيروسكوپ استفاده مي نمايند. حل ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر
امروزه بسياري از موش كهاي هدايت شونده كه داراي گيرنده و ردياب هدف ميباشند براي هم راستا نگ هداشتن زاويه خط ديد و زاويه جهت گيري موشك از ژيروسكوپ استفاده مي نمايند. حل معادلات ديناميكي ژيروسكوپ ها در حالت كامل و با در نظر گرفتن كليه نويز هاي ورودي از قبيل تكا نهاي موشك، اغتشاشات مغناطيسي ناشي از اثر كوي لهاي محرك ژيروسكوپ و ... كاري زمان بر و گاهي غيرممكن است. در اكثر موارد در محاسبات عملياتي براي حل معادلات ديناميكي ژيروسكوپ و يافتن تكان ههاي حركتي و زاوي هاي آن از مدل ساده شده استفاده مي شود. براي آنكه مدل ساده شده معادلات ديناميكي با دقت خوبي معادل معادلات ديناميكي باشد مي توان زواياي اولر را به گون هاي تعيين كرد كه اين خواسته برآورده شود. يافتن اين زوايا و نرخ تغييرات مرتبه اول و دوم آنها در حالت عادي Particle Swarm كاري است كه نيازمند حل معادلات ديفرانسيل است. در اين مقاله با استفاده از رو شهاي الگوريتم ژنتيك و اين كار انجام شده است
فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع سال انتشار منبع گزارش کد فیلم آموزشی
گزارش 2008 ندارد ندارد
+
افزودن به سبد