فشار نقطه حباب - پروژه ترمودینامیک

فشار نقطه حباب - پروژه ترمودینامیک

ch5
یک سیستم دوتایی شامل استون و آب در دمای 04 درجه سانتیگراد و با سه میزان مختلف اختلاط بصورت زیر وارد یک جداکننده میشود. .1 20 درصد آب و 80 درصد استون .2 50 درصد آب و 50 درصد ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

یک سیستم دوتایی شامل استون و آب در دمای 04 درجه سانتیگراد و با سه میزان مختلف اختلاط بصورت زیر وارد یک جداکننده میشود.

.1 20 درصد آب و 80 درصد استون

.2 50 درصد آب و 50 درصد استون

.3 90 درصد آب و 10 درصد استون

در هریک از شرایط بالا، فشار نقطه حباب و شبنم را محاسبه کنید و در محدوده فشاری که سیستم دوفازی میشود، محاسبات فلاش را در یک فشار مشخص )فشاری که سیستم دوفاز میشود به دلخواه( انجام دهید.

از روش گاما- فی استفاده شود. در این روش با استفاده از معادله حالت ویریال برای فاز گاز و مدل ضریب اکتیویته UNIQUAC برای فاز مایع، محاسبات تعادل فاز انجام میگیرد.

الگوریتم حل محاسبات حباب، شبنم و فلاش در کتاب ترمودینامیک اسمیت و ون نس اورده شده است. همچنین پارامترهای مدل UNIQUAC برای دو ماده مذکور در فصل 6 کتاب ترمودینامیک پیشرفته موجود است. ضرائب ویریال این دو ماده با استفاده از روشهای تدریس شده در فصل 3 و 0 کتاب ترمودینامیک پیشرفته تخمین زده میشود.

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری: