نسبتهای مالي و شاخص های راهبری شركتي در پيش بيني ورشکستگي شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نسبتهای مالي و شاخص های راهبری شركتي در پيش بيني ورشکستگي شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

front_page
در فضای رقابتي امروز احتمال ناتواني مالي شرکتها افزايش يافته است. در اين شرايط شرکتهای سرمايه گذار و افراد تلاشهای زيادی را برای اطلاع از وضعيت شرکتهای سرمايه پذير ...ادامه توضیحات
  • توضیحات
  • نظرات
  • ارسال نظر

در فضای رقابتي امروز احتمال ناتواني مالي شرکتها افزايش يافته است. در اين شرايط شرکتهای سرمايه گذار و

افراد تلاشهای زيادی را برای اطلاع از وضعيت شرکتهای سرمايه پذير در جهت نگهداری از سرمايه خود انجام

مي دهند ، در برنامه چهارم توسعه بعنوان چشم انداز بيست ساله بر خصوصي سازی تأکيد فراواني شده است. در

افق بيست ساله از جهت رفاه ملي ، هر ايراني بايد از عواملي مانند فرصت های برابر و توزيع مناسب درآمد

برخوردار باشد. هر دو موارد مذکور در نتيجه کارائي بازار سرمايه بدست مي آيند. بنابراين نياز به استفاده از

ابزارهای مالي جديد به ويژه الگوهای پيش بيني ورشكستگي که به کارائي بازار سرمايه از راه افشای وضعيت

واقعي بنگاه ياری مي کنند احساس مي شود. تلاشهای سازمان خصوصي سازی برای واگذاری سهام شرکتها به

بخش خصوصي در سالهای اخير نياز سهامداران بالقوه به داشتن الگوهای ساده جهت تصميم گيری صحيح برای

سرمايه گذاری در شرکتها را تشديد کرده است. استفاده از الگوهای پيش بيني ورشكستگي متناسب با شرايط

محيطي کشور و نيازهای موجود، معيار خوبي جهت تصميم گيری صحيح در مورد خريد سهام شرکتها را فراهم

خواهد آورد. در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نيازها، شرايط و قوانين جديدی ايجاد خواهد شد.

امروزه در بسياری از کشورها )نظير بلژيك، فرانسه، آلمان، ايتاليا و …) که عضوسازمان تجارت جهاني اند بانك

مرکزی استفاده ازالگوهای مذکور را برای پيش بيني ناتواني مالي بنگاهها توسعه داده است و قوانين جديدی

دراين زمينه در شهر باسل سوئيس تصويب شده و از سال 2001 لازم الاجرا است . طبق اين قوانين :

 شرکتهای وام دهنده نسبت به ريسك حساستر و انعطاف پذيرتر خواهند بود .

 به بانكها اجازه داده شده است که سيستم رتبه بندی داخلي ويژه خود را برای تعيين سرمايه کافي

برای پوشش ريسك استفاده کنند .

اين امر ايجاب مي کند تا بانكها الگوهای ارزيابي ريسك داخلي خود را توسعه دهند بعلاوه انتظار

مي رود که استفاده ازاطلاعات فراهم شده به وسيله بنگاههای رتبه بندی اعتباری بسيار مهم شوند و

اين بنگاهها توجه زيادی را به گسترش الگوهای مذکور برای تعيين ريسك ورشكستگي بنگاهها

نشان دهند. درايران نيز بنگاههائي وجود دارند )به ويژه بنگاههائي که بنا به دلايل مختلف تحت

پوشش دولت مي باشند( که با مشكلات زيادی روبروهستند و اگر اين بنگاهها بصورت يك شرکت

خصوصي فعاليت مي کردند ناچار به اعلام ورشكستگي بودند ليكن با توجه به شرايط پيرامون ايران

به ويژه شرايط سياسي، اجتماعي اينگونه بنگاهها با دريافت کمك در اشكال مختلف همچون تزريق

نقدينگي، دريافت مواد اوليه ارزان قيمت، انحصار، جلوگيری از واردات کالاهای مشابه و يا انعقاد

قرارداد با مشتريان ويژه به تداوم فعاليت مشغولند . ماده 131 قانون تجارت بيان مي کند:

“اگربراثر زيانهای وارده حداقل نصف سرمايه شرکت ازميان برود هيات مديره مكلف است بلافاصله

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شرکت مورد شور

ورأی واقع شود.

بنابراين تحليلگران مالي ازبحران مالي بعنوان مهمترين ريسكي که بر شرکت و سرمايه گذاران وارد

مي شود ياد مي کنند زيرا در هنگام وقوع آن تمامي گروههايي که به نحوی با شرکت درارتباط

هستند متضررخواهند شد. بستانكاران واعتباردهندگان ممكن است قسمت با اهميتي ازطلب خود را

ازدست بدهند، سرمايه های سرمايه گذاران بدون ارزش خواهد شد وکارکنان کار خود را از دست

خواهند داد. نگاهي کلي به پديده بحران مالي زيان های پنهان و آشكار ورشكستگي را برای جامعه

نمايان خواهد ساخت. منابع اتلاف خواهد شد و بي اعتمادی سدی برای توسعه آتي اقتصادی

واجتماعي محسوب مي شود. براين اساس اهميت بحران مالي برکسي پوشيده نيست اگر اين پديده

ناميمون قابل پيش بيني باشد شايد بتوان از وقوع آن جلوگيری کرد و يا تاثيرات آن را به حداقل

رساند. به همين دليل بحران مالي سالهاست که ذهن محققان متعددی را به خود مشغول کرده است و

.) در اين راه نيز به موفقيت های شاياني نيز دست يافته اند )پورمهر، 1921

در اين تحقيق نيز سعي شده است که کاراترين الگوی پيش بيني ورشكستگي ازبين سه الگوی

اسپرينگيت، زيمسكي و اهلسون مشخص شود که به وسيله آن تحليلگران مالي و اعتباردهندگان

بتوانند ورشكستگي شرکتها را پيش بيني نموده و از اين طريق از تضييع منابع وضرروزيان

بيشترسهامداران و اعتباردهندگان جلوگيری بعمل آيد. درنهايت تعداد بالای مطالعات انجام شده در

کشورهای خارجي در اين زمينه خود اهميت موضوع تحقيق و ضرورت آن را به خوبي نشان مي

دهد .

فهرست نظرات:
هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.
امتیاز:

درج نظر شما در مورد این محصول

نام کاربری:
منبع فیلم آموزشی
گزارش دارد
+
افزودن به سبد