برای حل دستگاه Ax=b در حالتیکه ماتریس A یک ماتریس منفرد ( دارای دترمینان صفر) باشد و دستگاه دارای جواب باشد، می توان از دستور x=pinv(A)*b استفاده کرد. این دستور یک جواب خاص که منحصر بفرد هم نمی باشد را به شما می دهد. البته از دستور حل مساله توسط روش کمترین مربعات می توان استفاده کرد که بصورت (x=lsqr(A,b می باشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید