نام: جزوه آموزشی MATLAB - محاسبات عددی

زبان: فارسی

مولف: محمد سرافراز

تعداد صفحات: 117

فرمت فایل: pdf

 

این کتاب یکی از کامل ترین کتاب های آموزش matlab به زبان فارسی است که بیشتر مباحث کاربردی را پوشش می دهد و برای دانشجویان بسیار مناسب می باشد.

فهرست مطالب و لینک دریافت آن در زیر آورده شده است:

 

 

 

دستورات پاك كردن ،  توابع مثلثاتي،  توابع نمايي ،  توابع گردكردن ،  توابع رياضيات گسسته ،  توابع اعداد مختلط ،  فرمتها ،  معرفي تابع يكمتغيره ،  رسم در مختصات قطبي ،  رسم توابع يكمتغيره با ezplot،  معرفي تابع دو متغيره ،  عمليات بر روي چندجملهايها،  نمايشبا دستور ezplot،  محاسبه حدود توابع ،  محاسبه مشتق توابع ،  محاسبه انتگرال معين ،  محاسبه انتگرال نامعين ،  محاسبه انتگرال دوگانه،  دستورات پاككردن،  توابع مثلثاتي،  توابع نمايي ،  توابع گردكردن ،  توابع رياضيات گسسته ،  توابع اعداد مختلط ،  فرمتها ،  معرفي تابع يكمتغيره ،  رسم در مختصات قطبي ،  معرفي تابع دو متغيره ،  عمليات بر روي چندجمله اي ها ،  نمايشبا دستور pretty،  محاسبه حدود توابع ،  محاسبه مشتق توابع ،  محاسبه انتگرال معين،  محاسبه انتگرال نامعين،  محاسبه انتگرال دوگانه،  محاسبه سري ،  محاسبه سري تيلور توابع يكمتغيره ،  پيداكردن ريشههاي معادله f(x)=0،  حل دستگاه معادلات ،  رسم بردار در فضاي دو بعدي ،  رسم بردار در فضاي سه بعدي ،  رسم صفحه ،  مشخصكردن بردارهاي كنج فرنه ،  ترسيم توابع عددي دو متغيره ،  ترسيم توابع دو متغيره با مختصات قطبي ،  منحنيهاي تراز ،  تكنيك رسم سريع توابع دو متغيره ،  رسم بردار گراديان و منحني تراز ،  رسم سطوح تراز توابع سه متغيره ،  ترسيم ميدان برداري گراديان ،  ترسيم پارامتريك سطوح ،  استفاده از فرمان ezsurf براي ترسيم سطوح پارامتري ،  معادلات ديفرانسيل مرتبه اول ،  حل معادلات ديفرانسيل با شرايط مرزي ،  معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم ،  معادلات مرتبه -n ام،  معادله ديفرانسيل لژاندر ،  معادله ديفرانسيل بسل،  تابع بسل نوع اول ،  تابع بسل نوع دوم ،  تابع بسل نوع سوم ،  دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي ،  تبديل لاپلاس ،  تبديل لاپلاس معکوس ،  تابع گاما ،  تبديل فوريه ،  تبديل فوريه معكوس ،  وارد كردن ماتريس ،  ترانهاده ماتريس ،  دترمينان ماتريس ،  اثر (trace) ماتريس،  معكوس ماتريس ،  عمليات روي ماتريسها ،  توليد ماتريس واحد، قطري ، يك و صفر ،  توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع يكنواخت ،  توليد ماتريس با درايه هاي تصادفي توزيع نرمال ،  انديس ماتريس ،  توليد ماتريس با علامت (colon) :،  عمليات روي سطر و ستون ماتريس ،  مشاهده سايز ماتريس،  تابع sum،  تابع repmat،  توليد بردار با رابطه خطي ،  توليد بردار با رابطه لگاريتمي ،  حذف درايه هاي ماتريس ،  عمليات برروي آرايه ها ،  رسم نمودار توابع يك متغبره با دستور plot،  رسم پارامتر يكمنحني در صفحه با plot ،  رسم پارامتر يكمنحني در فضا با  plot3،  دستور reshape،  M-File ها،  function M-File،  دستور feval،  استفاده از عبارات منطقي براي محاسبه توابع چند ضابطه اي ،  script M-File،  حل معادلات غير خطي به روش نصفكردن فاصله ها ،  حل معادلات غير خطي به روش درونيابي خطي ،  حل معادلات غير خطي به روش درونيابي خطي اصلاح شده ،  حل معادلات غير خطي به روش تكرار تابعي ،  حل معادلات غير خطي به روش نيوتن ،  حل معادلات غير خطي به روش مولر ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش حذفي گاوس- جردن،  حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه ماتريس به و U و L،  حل دستگاه معادلات خطي به روش تجزيه چولسكي ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش ژاكوبي ،  حل دستگاه معادلات خطي به روش گاوس- سيدل ،  حل دستگاه معادلات غير خطي به روش نيوتن ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با دستور   eig،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش لوريه- فاديو ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس با روش تواني ،  محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريسبا روش تكراري معكوس ،  درونيابي به وسيله چندجملهايهاي لاگرانژ ،  درونيابي به روش نيويل ،  درونيابي به روش تفاضل محدود ،  درونيابي به روش حداقل مربعات ،  انتگرالگيري عددي به روش ذوزنقهاي ،  انتگرالگيري عددي به روش سيمپسون - سيمپسون مركب،  انتگرالگيري عددي به روش رامبرگ ،  حل انتگرال دوگانه بر روي ناحيه مستطيلي با روش سيمپسون ،  حل انتگرال سهگانه بر روي ناحيه مكعبمستطيلي با روش سيمپسون ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش اويلر ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش هيون ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي مرتبه دوم ،  حل معادلات ديفرانسيل معمولي به روش رانج- كوتاي مرتبه چهارم، ...

لینک دریافت از سرور اصلی

سرور کمکی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید