ببخشید میشه لطفا توضیحی در مورد انتخاب ماتریس مربوط به مات کردن تصوبر (و در نهایت کانوالو شدن با ماتریس تصویر) بدین؟ و اینکه عناصر اون ماتریس باید چی باشن؟ممنونم