آخرين ارسالهاي تالار

خطا: mod_kunenalatest:كيوننا نسخه 1.7 (يا بالاتر) بر روي سيستم شما نصب نيست!
پیغام
 • Kunena is not installed or the installed Kunena version is not supported. The plug-in has now been disabled. Please install/upgrade Kunena to version 1.7 for the Kunena Discuss Plug-in to function properly.
راهنمای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی در سیمولینک متلب مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط admin   
جمعه, 29 آذر 1392 ساعت 23:54

در این فصل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازSimulink ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢکه هدف کنترل توربین و مجموعه بارها میباشد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺷﮑﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزيﺷﺪهﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﻠﻮك AsynchronousGenerator ﺑﻮدهﮐﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻮك PF Correction Capacitor ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و SynchronousCondenser  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ( Pm = 0kW )، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ؛ ﯾﮑﯽ  MainLoad   ﺑﺮاﺑﺮkw 50 و دﯾﮕﺮي Load ﺑﺮاﺑﺮ 25kW اﺳﺖ ﮐﻪﭘﺲ از اﻧﺪك زﻣﺎﻧﯽ (دو دﻫﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ این دو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ بار کلی  Main Load) Consumer Load) را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم ( Secondary Load ) ﺑﺎري اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ درﺗﻐﺬﯾﻪ آن از  Discrete Frequency Regulator ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢﮐﻪ ﻣﺮتبا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﻟﺘﺎژ Vabc ، ﺗﻐﺬﯾﻪ Secondary Load راﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

هدف از این مقاله صرفا شبیه سازی توربین بادی و کنترل و تست توربین در یک نیروگاه ایزوله از شبکه میباشد ونه یک کنترل کننده توان اکتیو ویا راکتیو.

در دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاﺑﺘﺪاﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزيﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدﮐﻪاﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ؛ﺳﭙﺲ برای تست این توربین شبیه سازی شده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازSimulinkآن راﺑﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮرآﺳﻨﮑﺮون ﮐﻮﭘﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدﯾﻢ.  ﺗﻌﺪادي ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎدر ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ با حد اکثر توان خروجی و ثابت برای بارهای گوناگون ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎدي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

 

دریافت راهنمای کامل فارسی

نظر ها (11)
 • ناشناس
  :)))
 • ناشناس
  besiar khoob
 • ناشناس
  شکرا
 • امید اصلانی
  دمت گرم واقعا عالی بود مرسی
 • ناشناس
  :D


 • کفیلی مقدم
  خیلی ممنون
  یه سوال؟
  اگه توربین PMSG باشه میشه از همین مدل استفاده کرد؟
 • arezoo1982  - re:
  کفیلی مقدم نوشت:
  خیلی ممنون
  یه سوال؟
  اگه توربین PMSG باشه میشه از همین مدل استفاده کرد؟
 • arezoo1982  - re:
  کفیلی مقدم نوشت:
  خیلی ممنون
  یه سوال؟
  اگه توربین PMSG باشه میشه از همین مدل استفاده کرد؟
 • ehsan4199
  با سلام
  چطوری میشه این فایل رو دانلود کرد؟ لطفا کسی میدونه راهنمایی کنه. ممنون
 • admin
  مشکلی نداره
  روی لینک دانلود کلیک بفرمایید
  سپس "دانلود کند" را بزنید
 • mohsen_km
  سلام
  آیا امکانش هست فایل شبیه سازی رو هم بزارین در اختیارمون
  اگه ممکنه برام ایمیلش کنین..خیلی ممنون میشم
  mohsenkamrani82@yahoo.com
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!
 
logo-samandehi