سلام
طراحی کنترل کننده فیدبک حالت:جایابی قطب و تعیین بهره فیدبک حالت(k)سیستم mimo ,دوستان راهنمایی میکنن چطور بدست میاد a=[0 0 1 0
0 0 0 29.8615
1 0 0 0
0 0 0 -0.9401 ]
b=[0
1.1574-
0
0.4167
[
c=[0 0 0 1
0 1 0 0
[
d=[0
0
]