راهنمای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی در سیمولینک متلب - سایت تخصصی MATLAB

در این فصل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار MATLAB و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازSimulink ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢکه هدف کنترل توربین و مجموعه بارها میباشد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺷﮑﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزيﺷﺪهﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺑﻠﻮك AsynchronousGenerator ﺑﻮدهﮐﻪ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدﺑﻄﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻮك PF Correction Capacitor ،ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده و SynchronousCondenser  ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ( Pm = 0kW )، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ. ﺷﺒﮑﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ؛ ﯾﮑﯽ  MainLoad   ﺑﺮاﺑﺮkw 50 و دﯾﮕﺮي Load ﺑﺮاﺑﺮ 25kW اﺳﺖ ﮐﻪﭘﺲ از اﻧﺪك زﻣﺎﻧﯽ (دو دﻫﻢ ﺛﺎﻧﯿﻪ) ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ وﺻﻞ این دو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ بار کلی  Main Load) Consumer Load) را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم ( Secondary Load ) ﺑﺎري اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ درﺗﻐﺬﯾﻪ آن از  Discrete Frequency Regulator ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﯾﻢﮐﻪ ﻣﺮتبا ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﻟﺘﺎژ Vabc ، ﺗﻐﺬﯾﻪ Secondary Load راﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

هدف از این مقاله صرفا شبیه سازی توربین بادی و کنترل و تست توربین در یک نیروگاه ایزوله از شبکه میباشد ونه یک کنترل کننده توان اکتیو ویا راکتیو.

در دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاﺑﺘﺪاﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزيﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدﮐﻪاﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦﺑﺨﺶ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ؛ﺳﭙﺲ برای تست این توربین شبیه سازی شده ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازSimulinkآن راﺑﻪ ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮرآﺳﻨﮑﺮون ﮐﻮﭘﻞ ﻧﻤﻮده وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮدﯾﻢ.  ﺗﻌﺪادي ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎدر ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ با حد اکثر توان خروجی و ثابت برای بارهای گوناگون ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎدي دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.

 

دریافت راهنمای کامل فارسی

مطالب مشابه

قدرت متلب

هسته متلب برای سرعت و کارایی بالا به زبان سی نوشته

متلب چیست؟

نرم افزار  MATLAB برنامه كامپيوتري است كه براي كسا

استفاده از راهنمای متلب

در صورتي كه بخواهيد در مورد دستور و يا تابع خاصي ا

عمليات ابتدايي در متلب

تعريف كردن آرايه ها و عمليات جبري روي آنها چهار نو

شبكه هاي عصبي در Matlab

موضوع کتاب شبکه های عصبینام نویسنده مصطفی کیا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید