شبیه سازی سیلندر هیدرولیک - سایت تخصصی MATLAB

شبیه سازی سیلندر هیدرولیک مجزا

تحلیل و شماتیک مدل

شکل زیر یک مدل شماتیکی از مدل پایه را نمایش می­دهد. مدل جریان پمپ را برای تولید فشار p1 هدایت می­کند. از شیر کنترل برای ایجاد افت فشار در سیستم استفاده می­کنند. فشار سیلندر پیستون را در برابر بار گذاری فنر در راستای x حرکت می­دهد.

شماتیکی از مدل پایه

دریافت کامل فایل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید