تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش با دستورات format و disp

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن را با نوشتن نام متغير مشاهده كنيد. در اين صورت MATLAB نام متغير و به دنبال آن علامت تساوي را نشان داده و سپس مقدار را در سطر يا سطور بعد مي نويسد. براي ديدن مقدار متغير بدون آنكه لازم باشد دوباره نام آن و علامت تساوي را مشاهده كنيد مي توانيد دستور disp را بكار ببريد.

» x=[2 4 5];

» disp(x)

2          4         5

» y='www.Mathworks.ir';

» disp(y)

www.Mathworks.ir

پنجره MATLAB را مي توانيد با دستور clc پاك كنيد:

» clc

 

همانطور كه قبلا" ديديد دستور format compact باعث مي شود كه خطوط اضافي هنگام ارائه نتايج حذف گردند.

دستور format داراي كاربردهاي فراوان ديگري نيز هست. فرض كنيد كه مي خواهيد مولفه هاي بردار زير را روي صفحه نمايش ببينيد:

 

» v=exp(-10*(1:5))

v =

1.0e-004 *

0.4540             0.0000             0.0000             0.0000             0.0000

 

واضح است كه در حالت فعلي نمي توانيد مقادير مولفه ها را بخوانيد. در اين وضعيت مي توانيد با كمك دستور format نحوه نمايش اعداد را تغيير دهيد:

 

» format long

» v

v =

1.0e-004 *

Columns 1 through 4

0.45399929762485     0.00002061153622     0.00000000093576    0.00000000000004

Column 5

0.00000000000000

مشاهده مي كنيد با وجود اينكه اين دستور تعداد اعداد نشان داده شده بعد از مميز را افزايش مي دهد ولي هنوز قادر نيست كه همه مولفه هاي بردار مورد نظر را بطور مناسبي نمايش دهد. در چنين حالتي بهتر است اعداد را با استفاده از نماد علمي به نمايش بگذاريد:

 

» format short e

» v

v =

4.5400e-005    2.0612e-009    9.3576e-014   4.2484e-018   1.9287e-022

 

براي اطلاع بيشتر از امكانات دستور format توصيه مي شود كه توضيحات مربوط به اين دستور را در help مطالعه كنيد.

مطالب مشابه

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

عمليات ماتريسي روي آرايه ها

مي توان دو نوع عمليات روي آرايه ها انجام داد كه به

عمليات عضو به عضو روي آرايه ها

انجام عمليات جبري روي آرايه ها در MATLAB نيازمند د

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

آموزش كاربردي مباحث پيشرفته با

آموزش كاربردي مباحث پيشرفته با Matlab            

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید