بلاك ست پردازش ویدیو و تصویر

چیست ؟ Video and image processing blockset

یک ابزار سریع براي طراحی و نمونه سازي و شبیه سازي گرافیکی و تولید کد هاي موثر براي الگوریتم هاي پردازش تصویر.این بلاك ست توانایی وارد کردن ویدیو به محیط سیمولینک را دارا می باشد و تغییراتی را از قبیل انجام فیلتر هاي دو بعدي و تغییرا ت در شکل و فرکانس و پردازش بلاك و بررسی تحرك و ردیابی لبه ها و ...

بلاك ست پردازش ویدیو و تصویر از اعداد اعشاري و صحیح پشتیبانی می کند و نیز در آن سیستم خطی و غیر خطی و تلفیقی از این دو روش قابل پیاده سازي است . این بلاك ست از چند گروه بلاك دیاگرام تشکیل شده است که هرکدام اعمال خاصی را بر روي عکس یا ویدیو انجام می دهند .

این گروه از بلاك دیاگرام ها به شرح زیر می باشند :

 

 

 

I. Analysis & Enhancement تجزیه و تحلیل عکس یا ویدیو و بهبود بخشیدن آن

II. Conversions انجام عملیات تبدیل مانند فضاي رنگ

III. Filtering فیلتر کردن عکس یا ویدیو

IV. Geometric Transformations تغییر در اندازه و شکل و جهت گیري عکس یا ویدیو

V. Morphological Operations عملیات مورفولوژي از قبیل ماسک گذاري

VI. Sinks نمایش تصاویر یا ویدیو ها

VII. Sources مشخص کردن ورودي ها

VIII. Statistics انجام عملیات آماري بر روي تصاویر یا ویدیو ها

IX. Text & Graphics وارد کردن متون و اشکال

X. Transforms تبدیلات گوسین و از این قبیل

XI. Utilities گروهی از عملیات سودمند

**** دانلود فایل کامل

مطالب مشابه

پردازش عملي تصوير توسط نرم افز

پردازش عملي تصوير توسط نرم افزارMatla موضوع : آمو

ذخيره كردن و بازيابي داده ها

در صورتي كه بخواهيد كليه متغيرهاي موجود در محيط كا

کتاب آموزش شبیه سازی و مدل ساز

  مشخصات: مولف: دکتر نیکوبین (استاد دانشکده مکان

تنظيم خروجيها روي صفحه نمايش ب

اگر مقدار يك متغير را بخواهيد بدانيد مي توانيد آن

ضرب و تقسيم چند جمله ايها

براي ضرب و تقسيم چند جمله ايها مي توانيد توابع dec

کتاب های الکترونیک -برنامه نوی

کار با آرایه ها و توابع، خطاهای عددی،خطاهای کاربر،

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید